Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 13 de juny de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de defensa del dret a la llibertat d'expressió del fiscal superior de Catalunya i de rebuig de la represàlia exercida contra ell pel Govern de l'Estat (Tram. 250-00276/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 43, 63)

 • 2

  Proposta de resolució de disconformitat amb l'aplicació de la Llei de l'Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica (Tram. 250-00310/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 51, 41; esmenes: BOPC, 78, 34)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el garantiment de lots bàsics d'higiene personal als reclusos dels centres penitenciaris (Tram. 250-00323/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 54, 54; esmenes: BOPC, 93, 28)

 • 4

  Proposta de resolució sobre el restabliment de l'assignació econòmica per indigència als reclusos que no tenen cap font d'ingressos (Tram. 250-00324/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 54, 55; esmenes: BOPC, 93, 28)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la continuïtat dels mòduls de participació i convivència als centres penitenciaris (Tram. 250-00325/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 54, 56; esmenes: BOPC, 93, 29)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la continuïtat dels departaments d'atenció especial als centres penitenciaris (Tram. 250-00326/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 54, 56; esmenes: BOPC, 93, 29)

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre l'informe del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants redactat arran d'una visita a Espanya al juny del 2012 (Tram. 354-00071/10)

  Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació del Centre Penitenciari de Figueres i de la presó Model (Tram. 356-00197/10)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè presenti l'informe del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants redactat arran d'una visita a Espanya al juny del 2012 (Tram. 356-00199/10)

  Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la seguretat dels centres penitenciaris i les fugues d'interns (Tram. 356-00200/10)

  Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Pedro L. Yúfera, degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació de l'assistència jurídica gratuïta i del torn d'ofici (Tram. 356-00202/10)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Juan Carlos Sánchez Jiménez, representant de l'Agrupació dels Cossos de l'Administració d'Institucions Penitenciàries, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació dels centres penitenciaris (Tram. 356-00237/10)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Francesc López Sánchez, representant de l'Agrupació dels Cossos de l'Administració d'Institucions Penitenciàries, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació dels centres penitenciaris (Tram. 356-00238/10)

  Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.