Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 2 de maig de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'oposició a l'enduriment del Codi penal (Tram. 250-00047/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 9, 132; esmenes: BOPC, 43, 29)

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre l'acord que va posar fi al cas Pallerols (Tram. 354-00056/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats Penal Internacional davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè presenti les activitats de la seu internacional fixada a Barcelona (Tram. 356-00124/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la directora del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les tasques d'aquest centre amb relació a la inserció sociolaboral dels reclusos i sobre la seva estructura i organització (Tram. 356-00153/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'Elisabet Abad, directora del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les línies d'actuació d'aquest centre (Tram. 356-00174/10)

  Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Pedro L. Yúfera, degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè presenti la proposta de modificació legislativa en matèria de sobreendeutament i execució hipotecària (Tram. 356-00186/10)

  Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Jesús Sánchez, diputat de la comissió normativa del Col·legi d'Advocats de Barcelona, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè presenti la proposta de modificació legislativa en matèria de sobreendeutament i execució hipotecària (Tram. 356-00187/10)

  Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació d'Inter-SOS, Associació de Familiars de Persones Desaparegudes sense Causa Aparent, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre les activitats d'aquesta entitat (Tram. 357-00010/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença de Pedro L. Yúfera, degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, i de Jesús Sánchez, diputat de la comissió normativa del Col·legi d'Advocats de Barcelona, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a presentar la proposta de modificació legislativa en matèria de sobreendeutament i execució hipotecària (Tram. 357-00134/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.

Nota: Si són aprovades les compareixences del degà i del diputat de la comissió normativa del Col·legi d'Advocats, la presidenta, d'acord amb l'article 46.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per a substanciar-les, de manera acumulada i immediatament després del punt 7.