Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 21 de març de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Obra Social Santa Lluïsa de Marillac davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la situació del model penitenciari i sobre la tasca del voluntariat penitenciari (Tram. 356-00101/10)

  Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Grup 33 davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre el model penitenciari català i la tasca d'aquesta entitat (Tram. 357-00012/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Fundació Ared davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre el model penitenciari català i la tasca d'aquesta entitat (Tram. 357-00013/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de l'Obra Social Santa Lluïsa de Marillac davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a informar sobre la situació del model penitenciari i sobre la tasca del voluntariat penitenciari (Tram. 357-00042/10)

  Comissió de Justícia i Drets Humans

  Compareixença.

Nota: Nota: Si s'aprova la compareixença d'una representació de l'Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, la presidenta, d'acord amb l'article 46.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per a substanciar-la com a punt 4.