Comissió de Justícia i Drets Humans

Dia:
Dijous, 7 de març de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de decret de creació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (Tram. 259-00001/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 19, 23)

 • 2

  Projecte de decret de creació del Col·legi d'Enòlegs i Enòlogues de Catalunya (Tram. 259-00002/10)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 19, 25)

 • 3

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell de modificació del Reglament (UE) 912/2010, pel qual es crea l'Agència del Sistema Global de Navegació per Satèl·lit Europeu (Tram. 295-00013/10)

  Coneixement de l'informe dels SJ i tramitació

 • 4

  Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció penal de l'euro i d'altres monedes contra la falsificació i per la qual se substitueix la Decisió marc 2000/383/JAI del Consell (Tram. 295-00015/10)

  Coneixement de l'informe del SJ i tramitació

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de la Presidència sobre l'acord previ a la vista del judici del cas Pallerols (Tram. 354-00023/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre l'acord previ a la vista del judici del cas Pallerols (Tram. 354-00024/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Inter-SOS, Associació de Familiars de Persones Desaparegudes sense Causa Aparent, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les activitats d'aquesta entitat (Tram. 356-00019/10)

  Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Inter-SOS, Associació de Familiars de Persones Desaparegudes sense Causa Aparent, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les activitats d'aquesta entitat (Tram. 356-00020/10)

  Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre la planificació de les infraestructures penitenciàries (Tram. 356-00052/10)

  Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup 33 davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre el model penitenciari català i la tasca d'aquesta entitat (Tram. 356-00061/10)

  Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Ared davant la Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre el model penitenciari català i la tasca d'aquesta entitat (Tram. 356-00064/10)

  Elena Ribera i Garijo, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carmen de Rivera i Pla, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.