Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 14 de febrer de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponent als exercicis del període 2012-2015 (Tram. 256-00018/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 212, 46)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2018, sobre el sistema de governança de l'Institut Català de Finances, corresponent als exercicis 2011-2016 (Tram. 256-00019/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 218, 59)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 27/2018, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017 (Tram. 256-00020/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació.

  (Informe: BOPC, 223, 48)

 • 4

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2016 (Tram. 257-00001/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Nomenament de la ponència de caràcter informatiu.

  (Compte General: BOPC, 251, 3)

 • 5

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la Institució de les Lletres Catalanes corresponent als exercicis del 2013 al 2017 (Tram. 253-00001/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

 • 6

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a la contractació i les subvencions atorgades per la Institució de les Lletres Catalanes del 2011 al 2018 (Tram. 253-00002/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 7

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu als comptes, la gestió de la informació, l'estructura del personal i la naturalesa i comptabilització de la despesa de personal del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya del 2015 al 2018 (Tram. 253-00003/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 8

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'un informe de fiscalització relatiu a l'estructura del personal, la naturalesa i comptabilització de la despesa de personal, el compliment de la legislació aplicable a les retribucions i l'adequació a la normativa de la gestió del personal del Síndic de Greuges del 2015 al 2018 (Tram. 253-00004/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 9

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 17/2018, sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat, corresponent als exercicis del 2010 al 2016 (Tram. 256-00013/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 153, 35)

 • 10

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 18/2018, sobre la gestió d'actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis del període 2011-2014 (Tram. 256-00014/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 182, 26)

 • 11

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 19/2018, sobre les despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, corresponent a l'exercici del 2015 (Tram. 256-00015/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 182, 27)

 • 12

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 20/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, corresponent a l'exercici 2016 (Tram. 256-00016/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 194, 35)

 • 13

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 21/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, corresponent a l'exercici 2016 (Tram. 256-00017/12)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 194, 36)