Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 14 de juny de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes (Tram. 412-00005/12)

  .

 • 2

  Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament).

 • 3

  Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 31/2016, sobre el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l'exercici del 2013 (Tram. 256-00027/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 372, 42)

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 35/2016, sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent als exercicis del 2014 i el 2015 (Tram. 256-00028/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 372, 42)

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 2/2017, sobre el Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015 (Tram. 256-00029/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Votació de les propostes de resolució

  (Informe: BOPC, 384, 55)

 • 7

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 (Tram. 257-00003/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Nomenament de la Ponència.

  (Compte General: BOPC, 552, 3)

 • 8

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2017, sobre l'Institut Català de Finances, corresponent al 2011 (Tram. 256-00031/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 427, 18)

 • 9

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014 (Tram. 256-00032/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 432, 21)

 • 10

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2017, sobre l'Institut Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013 (Tram. 256-00033/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 452, 20)

 • 11

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 9/2017, sobre el Centre d'Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015 (Tram. 256-00034/11)

  Jaume Amat i Reyero

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 459, 35)

 • 12

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2017, sobre l'anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2013 i 2014 (Tram. 256-00035/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 483, 20)