Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 14 d'abril de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 28/2014, sobre el Departament d'Ensenyament, gestió econòmica del Complex Educatiu de Tarragona, corresponent al 2011 (Tram. 256-00043/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 476, 51)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 31/2014, sobre el Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU, corresponent al 2010 i al 2011 (Tram. 256-00046/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 476, 52)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 32/2014, sobre l'anàlisi de l'evolució de l'endeutament financer de la Generalitat de Catalunya, corresponent al període 2008-2012 (Tram. 256-00047/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 476, 53)

 • 4

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes d'una ampliació de l'informe de fiscalització relatiu a l'activitat economicofinancera de l'Ajuntament de Creixell (Tram. 253-00005/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.