Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 25 de febrer de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 25/2013, sobre la Biblioteca de Catalunya, corresponent al 2011 (Tram. 256-00019/10)

  Jaume Amat i Reyero

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 223, 3)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 27/2013, sobre el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (Cidem), corresponent al 2009 i al 2010 (Tram. 256-00020/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 234, 3)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 29/2013, sobre les empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes corresponent al 2010 (Tram. 256-00022/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 237, 3)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 31/2013, sobre el Consell de Garanties Estatutàries, corresponent al 2012 (Tram. 256-00024/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 242, 3)

 • 5

  Proposta de compareixença de la secretària general de Benestar Social i Família davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 28/2013, sobre el Programa 314, atenció a la immigració, del Departament de Benestar Social i Família, corresponent al 2011 (Tram. 362-00003/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 6

  Proposta de compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 34/2013, sobre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, corresponent al 2011 (Tram. 362-00004/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.