Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimecres, 4 de desembre de 2013
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Proposta de compareixença del gerent del Consorci Sanitari de Terrassa davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 23/2013, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2009 i al 2010 (Tram. 362-00002/10)

    Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; David Companyon i Costa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

    Debat i votació de la proposta de compareixença.