Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 12 de març de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 16/2012, referent al Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques, corresponent al període 2007-2010 (Tram. 256-00033/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  .

  (Informe: BOPC, 344, 3)

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 17/2012, referent a l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent al 2009 (Tram. 256-00034/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  .

  (Informe: BOPC, 358, 3)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 18/2012, referent al Consorci per a la Normalització Lingüística, corresponent al 2010 (Tram. 256-00035/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  .

  (Informe: BOPC, 358, 3)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 19/2012, referent al Departament d'Educació, contractació administrativa, corresponent al 2010 (Tram. 256-00036/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  .

  (Informe: BOPC, 365, 3)

 • 5

  Proposta de compareixença del secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació a l'Informe de fiscalització 38/2012, sobre el control del lliurament dels fons públics de la Generalitat vinculats al retiment dels comptes dels ens locals del 2009 i el 2010 (Tram. 362-00001/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la proposta de compareixença.