Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dimarts, 12 de juny de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l'elaboració d'un informe de fiscalització relatiu a les despeses de protocol i representació, estudis i dictàmens i despeses diverses de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva de l'exercici 2009 ençà (Tram. 253-00005/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

 • 2

  Proposta de resolució d'encàrrec a la Sindicatura de Comptes de l'elaboració d'un informe de fiscalització de les subvencions atorgades pel Servei d'Ocupació de Catalunya els exercicis 2009 i 2010 (Tram. 253-00006/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 10/2012, referent a les eleccions al Consell General d'Aran del 2011 (Tram. 256-00029/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació.

  (Informe: BOPC, 302, 3)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 11/2012, referent a l'Agència Tributària de Catalunya, corresponent al 2010 (Tram. 256-00030/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 302, 3)

 • 5

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 12/2012, referent a les subvencions rebudes per les organitzacions sindicals de Catalunya, corresponent al 2009 (Tram. 256-00031/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'Informe

  (Informe: BOPC, 312, 3)

 • 6

  Procediment relatiu a l'Informe 13/2012, referent al Compte general de les corporacions locals, corresponent al 2010 (Tram. 258-00023/09)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Tramitació del procediment.