Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 8 d'octubre de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre el fet de no iniciar d'ofici i urgentment cap actuació per la vulneració de drets i llibertats fonamentals comesa durant la imposició de les lleis de desconnexió el 6 i el 7 de setembre de 2017 i no demanar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries davant la negació d'aquesta garantia als diputats de l'oposició (Tram. 356-00187/12)

  Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, corresponent al juliol del 2017 (Tram. 360-00026/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'Informe

  (Informe: BOPC, 466, 46)

 • 3

  Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, corresponent al juliol del 2018 (Tram. 360-00007/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 140, 26)

Nota: El president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença del síndic de greuges a que fa referència el punt 1 de la convocatòria.