Comissió del Síndic de Greuges

Dia:
Dilluns, 9 de març de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre la resolució sobre l'actuació d'ofici relativa als fets ocorreguts el 4 de febrer de 2006 a Barcelona (Tram. 358-00006/10)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2014 (Tram. 360-00019/10)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 500, 62)

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges per posicionar-se en relació amb la sentència del Tribunal Constitucional que invalida les competències del síndic com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre la sentència del Tribunal Constitucional que invalida les seves competències com a Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura (Tram. 358-00007/10)

  Comissió del Síndic de Greuges

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.