Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 10 de juny de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits (Tram. 200-00024/10)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 375, 50; esmenes a la totalitat: BOPC, 417, 23; informe: BOPC, 590, 3)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels supòsits d'exempció fiscal per a les associacions (Tram. 250-01486/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 511, 56; esmenes: BOPC, 590, 25)