Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dilluns, 26 de gener de 2015
Hora:
09:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (Tram. 200-00033/10)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen

  (Text presentat: BOPC, 442, 3; Relació ordenada d'esmenes: BOPC, 470, 3)

 • 2

  Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives (Tram. 200-00034/10)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen

  (Text presentat: BOPC, 443, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 461, 3; informe: BOPC, 481, 3)

Nota: La Mesa de la Comissió, a l'empara dels articles 73 i 97.3 del Reglament, fa avinent que, ha acordat de dispensar dels dos dies que fixa el Reglament per a distribuir la documentació que servirà de base en el debat. Aquesta documentació, per indicació del president de la Comissió es distribuirà electrònicament, amb el benentès que també serà publicada posteriorment en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya