Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 19 de novembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital (Tram. 200-00023/10)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 356, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 372, 3; informe: BOPC, 430, 3)

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre l'incompliment de l'objectiu de dèficit públic el 2013 (Tram. 354-00280/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre l'anunci de nous impagaments a entitats del tercer sector social (Tram. 354-00331/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre el procés de privatització i d'adjudicació de l'empresa pública Aigües Ter Llobregat (Tram. 354-00344/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre la decisió del Tribunal Suprem d'anul·lar l'adjudicació d'Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la repercussió d'aquesta decisió en les finances públiques de la Generalitat (Tram. 354-00345/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la decisió del Tribunal Suprem d'anul·lar l'adjudicació d'Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la repercussió d'aquesta decisió en les finances públiques de la Generalitat (Tram. 354-00346/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Pimec Joves Empresaris davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè presenti la sectorial de joves empresaris de Pimec (Tram. 356-00797/10)

  Montserrat Ribera i Puig, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Maurici Lucena i Betriu, del Grup Parlamentari Socialista; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'Oriol Puig i Godes, director del Servei Meteorològic de Catalunya, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre el blanqueig de capitals que li han atribuït diversos mitjans (Tram. 356-00836/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma Pobresa Zero davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè exposi les seves propostes amb relació a la fiscalitat i l'eradicació de la pobresa (Tram. 356-00892/10)

  Montserrat Ribera i Puig, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Proposta de resolució sobre el trasllat de les dependències dels Serveis Territorials del Departament d'Economia i Coneixement a Tarragona (Tram. 250-01207/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Roca Mas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 369, 31)

 • 11

  Proposta de resolució sobre l'actualització de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (Tram. 250-01252/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 391, 92; esmenes: BOPC, 425, 13)

 • 12

  Proposta de resolució sobre els ingressos extraordinaris dels pressupostos de la Generalitat del 2014 (Tram. 250-01265/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 401, 36)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la devolució dels imports recaptats amb la taxa de l'euro per recepta (Tram. 250-01266/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 401, 37; esmenes: BOPC, 432, 7)