Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 16 de juliol de 2014
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera (Tram. 200-00016/10)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del dictamen

  (Text presentat: BOPC, 268, 35; esmenes a la totalitat: BOPC, 297, 18; informe: BOPC, 361, 3)

 • 2

  Proposta de resolució de suport als petits estalviadors afectats pel frau de Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tangibles i Arte y Naturaleza Gespart (Tram. 250-00992/10)

  Xavier Dilmé i Vert, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Juli Fernandez Iruela, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 41)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la destinació de la recaptació de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica a un fons de reequilibri territorial (Tram. 250-01003/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Annabel Marcos i Vilar, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 281, 38)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la transposició de la Directiva 2006/123/CE, relativa a les màquines de joc sense premi (Tram. 250-01015/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 286, 56; esmenes: BOPC, 357, 35)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis bancaris a les poblacions de menys de mil habitants (Tram. 250-01127/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 328, 18; esmenes: BOPC, 357, 44)

 • 6

  Compareixença de Josep Ramon Sanromà Celma, conseller delegat de l'Institut Català de Finances, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost per a explicar les línies d'actuació de l'Institut (Tram. 357-00410/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Compareixença.