Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 2 d'abril de 2014
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 200-00008/10)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 141, 32; esmenes a la totalitat: BOPC, 169, 17; informe: BOPC, 289, 3; dictamen: BOPC, 296, 3; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 321, 8; esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 324, 3)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el plantejament d'aturar l'economia catalana (Tram. 250-00916/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 257, 44)

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre el pagament i la liquidació del deute amb les entitats del tercer sector social (Tram. 354-00181/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre l'impagament al sector farmacèutic, la destinació dels recursos del Fons de liquiditat autonòmic i el mecanisme de pagament de proveïdors (Tram. 354-00207/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre el projecte del Govern respecte a l'Agència Tributària (Tram. 354-00227/10)

  Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre la sol·licitud d'Agbar d'execució de la resolució que anul·la la concessió de la gestió d'Aigües Ter Llobregat a Acciona (Tram. 354-00248/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa al cèntim sanitari (Tram. 354-00260/10)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Boixareu Cortina, director del Programa per a l'aplicació i el desenvolupament dels tributs de Catalunya, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui el desenvolupament de l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 356-00621/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Juan Iglesias Capellas, director del Programa per a la definició d'un nou model d'administració tributària de Catalunya, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui el desenvolupament de l'Agència Tributària de Catalunya (Tram. 356-00622/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.