Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimarts, 21 de gener de 2014
Hora:
09:15h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 200-00001/10)

    Ple del Parlament

    Elaboració del dictamen

    (Informe de la Ponència: BOPC, 238, 3)