Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimarts, 21 de gener de 2014
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Pere Granados Carrillo, alcalde de Salou, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00271/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Josep Poblet Tous, alcalde de Vila-seca, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00270/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de l'alcalde de Reus amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00273/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de l'alcalde de Tarragona amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00272/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'Octavi Bono Gispert, gerent del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00274/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença de Josep Andreu Figueras, president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00275/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença de Marta Torrens Melich, directora del procés d'atenció a les addiccions de l'Hospital del Mar de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00267/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 8

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions Catalanes d'Afectats pels Jocs d'Apostes amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00268/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 9

  Compareixença de Josep Maria Canyelles, expert en responsabilitat social corporativa, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00269/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 10

  Compareixença d'una representació de l'Institut d'Experts en Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00287/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 11

  Compareixença d'una representació de la plataforma Aturem BCN World amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 353-00295/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 12

  Proposta de compareixença de Francesc Perendreu, de l'Associació Catalana d'Addiccions Socials (Acencas), amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, del 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc (Tram. 352-00433/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  .