Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 12 de juny de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Pedro Vaquero, ponent de la llei andalusa de dipòsits bancaris, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 353-00007/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença del secretari general de Comfia de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 353-00003/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Marta Espasa Queralt, professora titular d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 353-00009/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença d'Antoni Duran-Sindreu, president de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 353-00011/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un informe del Govern sobre els ingressos recaptats i les inversions i les despeses corrents fetes a Barcelona del 2007 al 2012 (Tram. 250-00103/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 22, 47)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la modificació del Decret legislatiu 3/2008, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya (Tram. 250-00165/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 52; esmenes: BOPC, 59, 48)

 • 7

  Proposta de resolució sobre les actuacions per al respecte de les competències de la Generalitat en la tramitació de l'avantprojecte de llei de l'Estat de caixes d'estalvi i fundacions bancàries (Tram. 250-00291/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 58)

 • 8

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre l'impacte econòmic en la tresoreria de la Generalitat de la suspensió de la concessió de la gestió del servei d'abastiment d'aigua en alta d'Aigües Ter Llobregat a Acciona (Tram. 354-00066/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre la liquidació del pressupost de la Generalitat del 2012 (Tram. 354-00072/10)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre el resultat de l'estudi de les balances fiscals del 2010 (Tram. 354-00077/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Compareixença de Ramon Tremosa i Balcells, professor titular de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 353-00001/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 12

  Compareixença d'Enrique Prados del Amo, vicepresident executiu de l'agència de valors Gesmosa-GBI, amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 353-00002/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 13

  Compareixença d'una representació de la Direcció General de Tributs de la Junta d'Extremadura amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 353-00012/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 14

  Compareixença d'una representació de la Direcció General de Tributs de la Junta d'Andalusia amb relació al Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 353-00013/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 15

  Projecte de llei de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Tram. 200-00001/10)

  Ple del Parlament

  .