Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 17 d'abril de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el president de l'Autoritat Catalana de la Competència per a presentar la memòria del 2011 (Tram. 359-00003/10)

  Arseni Gibert i Bosch, President

  Sessió informativa.

 • 2

  Compareixença de Salvador Alemany, president del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre la seva tasca d'assessorament al Govern en matèria econòmica (Tram. 357-00040/10)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'entitat Estafa Banc, de Mataró (Maresme), davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la situació i les alternatives de les persones afectades per les participacions preferents de Caixa Laietana (Tram. 356-00096/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per les Preferents, de Mataró (Maresme), davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la situació i les alternatives de les persones afectades per les participacions preferents de Caixa Laietana (Tram. 356-00097/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Boter de Palau, expresident de Caixa Laietana, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la situació i les alternatives de les persones afectades per les participacions preferents d'aquesta entitat (Tram. 356-00098/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, exdirector general de Caixa Laietana, davant la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la situació i les alternatives de les persones afectades per les participacions preferents d'aquesta entitat (Tram. 356-00099/10)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un informe del Govern sobre els ingressos recaptats i les inversions i les despeses corrents fetes a Barcelona del 2007 al 2012 (Tram. 250-00103/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 22, 47)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la regularització de la paga extraordinària no satisfeta als empleats públics (Tram. 250-00117/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 22, 57; esmenes: BOPC, 59, 36)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la modificació del Decret legislatiu 3/2008, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya (Tram. 250-00165/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 52; esmenes: BOPC, 59, 48)