Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 11 de juliol de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els mecanismes de supervisió i control dels coeficients de capitalització i la situació financera de les seccions de crèdit (Tram. 311-01119/09)

  Jordi Cañas Pérez, del Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 237, 54)

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la liquiditat de la tresoreria de la Generalitat en data del 20 de desembre de 2011 (Tram. 311-01509/09)

  Jordi Cañas Pérez, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 237, 108)

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les dates previstes d'inici de construcció i de posada en funcionament del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02438/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 74)

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la repercussió del macrocomplex de lleure Las Vegas sobre l'economia (Tram. 311-02439/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 75)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el volum d'inversió que comportaria la instal·lació del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02440/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 75)

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els llocs de treball que es podrien crear amb la instal·lació del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02441/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 75)

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'emplaçament del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02442/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 75)

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les modificacions legislatives que comportaria la instal·lació del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02443/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 76)

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació de la legislació catalana per a fer possible la instal·lació del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02444/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 76)

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació de la normativa estatal per part del Govern de l'Estat per a afavorir la instal·lació del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02445/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 76)

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'impacte ambiental que comportaria la instal·lació del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02446/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 77)

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'impacte energètic que comportaria la instal·lació del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02447/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 77)

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'impacte paisatgístic que comportaria la instal·lació del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02448/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 77)

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'efecte positiu que podria tenir l'associació de la marca Catalunya amb el macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02449/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 78)

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'inici de la construcció i les previsions de l'ocupabilitat creada durant el primer any pel macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02450/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 78)

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el perfil professional dels treballadors del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02451/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 78)

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'impacte en l'economia catalana del projecte del macrocomplex de lleure Las Vegas amb relació a altres que han estat anunciats (Tram. 311-02452/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 79)

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre quin dels projectes de construcció d'un complex turístic d'estil Las Vegas seria més avantatjós (Tram. 311-02453/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 79)

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'espai ocupat pel complex turístic familiar dins el projecte del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02454/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 79)

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les diferències entre els projectes de construcció d'un complex turístic com el macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02455/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 80)

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la compatibilitat i la complementarietat dels projectes de complexos turístics d'estil Las Vegas (Tram. 311-02456/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 80)

 • 22

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els emplaçaments per a la instal·lació del macrocomplex de lleure Las Vegas i dos projectes més (Tram. 311-02457/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 80)

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les negociacions amb el grup Las Vegas Sands Corporation per a l'emplaçament a Catalunya d'un macrocomplex de lleure (Tram. 311-02458/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 81)

 • 24

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els municipis on es troben els sectors o polígons urbanístics que han estat oferts als promotors del projecte del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02459/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 81)

 • 25

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes amb els ajuntaments afectats abans de fer l'oferta als promotors del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02460/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 81)

 • 26

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'oferta de terrenys públics als promotors del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02461/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 82)

 • 27

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els terrenys afectats per l'oferta als promotors del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02462/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 82)

 • 28

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canvis en els ordenaments urbanístics dels municipis inclosos en l'oferta als promotors del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02463/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 82)

 • 29

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'oferta d'ajuts públics al projecte del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02464/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 83)

 • 30

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la fiscalitat del projecte del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02465/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 83)

 • 31

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el suport ofert amb relació als llocs de treball del macrocomplex de lleure Las Vegas (Tram. 311-02466/09)

  Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 288, 83)

 • 32

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'eliminació de l'exempció de taxes pels serveis prestats pels mossos d'esquadra en competicions esportives sense ànim de lucre (Tram. 311-02625/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 308, 105)

 • 33

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motius pels quals el secretari general de l'Esport no estava informat de la modificació de les taxes sobre les competicions esportives (Tram. 311-02626/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 308, 106)

 • 34

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les responsabilitats polítiques pels perjudicis causats a les entitats i federacions esportives per la supressió de l'exempció de la taxa que s'aplica pels serveis dels mossos d'esquadra (Tram. 311-02628/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 308, 106)

 • 35

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la solució als problemes causats per la modificació de la taxa que s'aplica pels serveis dels mossos d'esquadra (Tram. 311-02629/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 308, 107)

 • 36

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació donada a les federacions esportives amb relació a la modificació de les taxes sobre les competicions esportives (Tram. 311-02630/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 308, 107)

 • 37

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la informació donada a la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis amb relació a la modificació de les taxes sobre les competicions esportives organitzades pels ajuntaments (Tram. 311-02631/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 308, 107)

 • 38

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures per a evitar que les entitats esportives i els ens locals hagin de pagar la taxa que s'aplica pels serveis dels mossos d'esquadra en competicions sense ànim de lucre (Tram. 311-02632/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 308, 107)

 • 39

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la recaptació pels serveis dels mossos d'esquadra a l'abril del 2012 (Tram. 311-02633/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 308, 108)

 • 40

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les entitats o administracions que han pagat la taxa pels serveis dels mossos d'esquadra en proves esportives a l'abril del 2012 (Tram. 311-02634/09)

  Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 308, 108)

 • 41

  Sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre l'actualització de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració de l'Estat (Tram. 355-00100/09)

  Andreu Mas-Colell , Conseller del Departament d'Economia i Coneixement

  Sessió informativa.

 • 42

  Sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre l'actualització de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central del període 2006-2009 (Tram. 355-00113/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Sessió informativa.

 • 43

  Sessió informativa de la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d'Economia i Coneixement sobre els resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central del 2006 al 2009 (Tram. 355-00114/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Sessió informativa.

 • 44

  Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 202-00058/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Elaboració del dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 120, 21; informe: BOPC, 347, 16)

 • 45

  Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 202-00025/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Nomenament de la Ponència que ha d'elaborar l'Informe.

  (Text presentat: BOPC, 37, 10)