Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dimecres, 2 de maig de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Maite Vilalta Ferrer, professora titular d'hisenda pública, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 353-00320/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença de Marta Espasa i Queralt, professora d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 353-00324/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença de Núria Bosch Roca, catedràtica d'hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 353-00323/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Joan Ramon Rovira Homs, cap del Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals (Tram. 353-00322/09)

  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

  Substanciació.

 • 5

  Projecte de llei d'estabilitat pressupostària de Catalunya (Tram. 200-00015/09)

  Govern de la Generalitat

  Elaboració del Dictamen.

  (Text presentat: BOPC, 149, 5; esmenes a la totalitat: BOPC, 177, 33; informe: BOPC, 306, 3)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la presentació del projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, de regulació de l'impost sobre successions i donacions (Tram. 250-00511/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 88, 61)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la suspensió de l'aplicació dels models de protocols d'usos lingüístics de la Generalitat al Departament d'Economia i Coneixement (Tram. 250-00852/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 239, 38)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'aportació per part de l'Institut Català de Finances dels recursos econòmics necessaris perquè els afectats per la manca de liquiditat de la secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de l'Aldea recuperin els estalvis (Tram. 250-00873/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 250, 40)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la subscripció de participacions preferents i altres productes financers de risc i sobre les accions i mesures dirigides a les entitats financeres que en comercialitzen (Tram. 250-00874/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Josep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 250, 40)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'abús comès per les entitats financeres en la comercialització de participacions preferents i sobre la restitució del capital invertit als consumidors que ho hagin sol·licitat (Tram. 250-00894/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 250, 53)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la no-instal·lació a Catalunya de complexos lúdics com el del grup Las Vegas Sands Corporation (Tram. 250-00950/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 264, 54)