Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Dia:
Dilluns, 27 de juny de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió específica

Ordre del dia

  • 1

    Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 (Tram. 200-00005/09)

    Govern de la Generalitat

    Debat i votació de les esmenes a la totalitat de les seccions pressupostàries corresponents als Departaments de la Presidència i d'Economia i Coneixement

    (Text presentat: BOPC, 78, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 87, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 87, 6)