Junta de Portaveus

Dia:
Dimarts, 24 de maig de 2011
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala de mesa

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Aprovació de l'acta de la sessió núm. 11 i 12

 • 2

  Dia i ordre del dia de la propera sessió plenària.

 • 3

  Dia i hora per a substanciar les preguntes orals.

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la uniformitat dels agents del Cos de Mossos d'Esquadra destinats a la regió policial del Pirineu Occidental, l'àrea bàsica policial del Ripollès, l'àrea bàsica policial del Berguedà i l'àrea bàsica policial del Solsonès (Tram. 202-00030/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri sobre la sol·licitud de reconsideració de l'acord de la Mesa

 • 5

  Proposició de llei de dotació dels agents de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d'Esquadra d'armilles interiors individuals de protecció balística i antiganivet i guants antitall i antipunxada (Tram. 202-00031/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri sobre la sol·licitud de reconsideració de l'acord de la Mesa

 • 6

  Proposició de llei d'adopció del Codi europeu d'ètica de la Policia per a la Policia de Catalunya (Tram. 202-00032/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri sobre la sol·licitud de reconsideració de l'acord de la Mesa

 • 7

  Proposició de llei d'augment de la freqüència del servei regional de trens entre Lleida, Manresa i Barcelona (Tram. 202-00047/09)

  Alfons López i Tena, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri sobre la sol·licitud de reconsideració de l'acord de la Mesa

 • 8

  Proposició de llei per la qual s'estableix l'aplicació a l'Ajuntament de Reus del règim d'organització dels municipis de gran població (Tram. 202-00038/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència; Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Tramitació de la Proposició de llei.

  (Text presentat: BOPC, 70, 26)

 • 9

  Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (Tram. 202-00045/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Tramitació de la Proposició de llei.

  (Text presentat: BOPC, 63, 15)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'eliminació del requisit del límit d'edat per a l'accés al Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00357/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 29)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la creació d'un òrgan de representació política al Baix Llobregat com a canal de comunicació amb el Govern (Tram. 250-00358/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 30)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la consolidació del pressupost del Consorci per a la Normalització Lingüística per a cobrir la demanda de cursos de català (Tram. 250-00359/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 30)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la creació d'un centre d'atenció primària al barri de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llobregat) (Tram. 250-00360/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 31)

 • 14

  Proposta de resolució sobre l'execució del projecte del nou centre d'atenció primària del barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) (Tram. 250-00361/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 32)

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'inici de les obres d'ampliació de l'Escola Olga Xirinacs, de Tarragona (Tram. 250-00362/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 32)

 • 16

  Proposta de resolució sobre la inclusió del llentiscle al Catàleg de flora amenaçada de Catalunya (Tram. 250-00363/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 33)

 • 17

  Proposta de resolució sobre la modificació del Decret 309/2011, pel qual es regula el Consell per a l'Impuls i l'Ordenació de la Reforma de l'Administració (Tram. 250-00364/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 34)

 • 18

  Proposta de resolució sobre l'inici de les obres per a l'accessibilitat de l'estació de metro de Virrei Amat (Tram. 250-00365/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 35)

 • 19

  Proposta de resolució sobre la transformació de la base de muntatge i manteniment de Vilafranca en una estació per a trens d'alta velocitat (Tram. 250-00366/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 35)

 • 20

  Proposta de resolució sobre l'establiment de descomptes en les tarifes dels autobusos interurbans als usuaris discapacitats (Tram. 250-00367/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 36)

 • 21

  Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans a les agrupacions de defensa forestal del Maresme per a la prevenció i la lluita contra els incendis forestals (Tram. 250-00368/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 36)

 • 22

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'un districte únic als efectes d'elecció del centre escolar en el procés de matriculació (Tram. 250-00369/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 37)

 • 23

  Proposta de resolució sobre la reclamació al Govern de l'Estat de la redacció dels projectes i l'execució del cobriment parcial de la carretera B-20 a Santa Coloma de Gramenet, entre el riu Besòs i el Parc Europa (Tram. 250-00370/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 37)

 • 24

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'un sistema de devolució del bitllet dels transports públics en els casos d'irregularitats en el servei (Tram. 250-00371/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 38)

 • 25

  Proposta de resolució sobre la publicitat de les dades sobre la contaminació radioactiva (Tram. 250-00372/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 39)

 • 26

  Proposta de resolució sobre la col·laboració amb les instàncies judicials en els casos de delictes ambientals (Tram. 250-00373/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 39)

 • 27

  Proposta de resolució sobre la garantia de la recepció del senyal de la TDT a les comarques de la Ribagorça, el Solsonès, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, les Garrigues i la Segarra (Tram. 250-00374/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 40)

 • 28

  Proposta de resolució sobre la reimplantació dels estudis de batxillerat a l'Institut Rambla Prim, de Barcelona (Tram. 250-00375/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 41)

 • 29

  Proposta de resolució sobre el reinici de les obres de construcció de l'Institut de Roda de Barà (Tarragonès) (Tram. 250-00376/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 41)

 • 30

  Proposta de resolució sobre la licitació de les obres de construcció de la Residència i Centre de Dia Sabadell Parc Central (Tram. 250-00377/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 42)

 • 31

  Proposta de resolució sobre la resposta a les necessitats educatives de Castellar del Vallès (Vallès Occidental) (Tram. 250-00378/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 42)

 • 32

  Proposta de resolució sobre l'assumpció pel Departament d'Interior de l'Acord amb les organitzacions sindicals del Cos de Mossos d'Esquadra relatiu a la regulació de la segona activitat i la integració laboral del personal amb invalidesa permanent (Tram. 250-00379/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 43)

 • 33

  Proposta de resolució sobre l'eix de la Conreria, a la carretera B-500, entre Mollet del Vallès i Badalona (Tram. 250-00380/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 44)

 • 34

  Proposta de resolució sobre el Pla territorial sectorial d'habitatge (Tram. 250-00381/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 44)

 • 35

  Proposta de resolució sobre el tancament i el desmantellament de la central tèrmica de Cubelles (Garraf) (Tram. 250-00382/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 45)

 • 36

  Proposta de resolució sobre l'inici de les obres d'ampliació de l'Escola Lola Anglada, de Badalona (Barcelonès) (Tram. 250-00383/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 46)

 • 37

  Proposta de resolució sobre el Grup MIFAS (Tram. 250-00384/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 46)

 • 38

  Proposta de resolució sobre el compliment de l'apartat IV.2.e de la Resolució 671/VIII, relativa al món agrari (Tram. 250-00385/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 47)

 • 39

  Proposta de resolució sobre la convocatòria dels ajuts del Pla de concentració, intercooperació i modernització de cooperatives per al 2011 (Tram. 250-00386/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 47)

 • 40

  Proposta de resolució sobre el compliment dels compromisos entre la Generalitat i Habitatge Municipal de Sabadell, SA (Tram. 250-00387/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 48)

 • 41

  Proposta de resolució sobre el millorament de les àrees de descans de les autopistes (Tram. 250-00388/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 48)

 • 42

  Proposta de resolució sobre l'excepció a la prohibició de circular els caps de setmana i els festius per als camions de transport de raïm o most durant el període de la verema (Tram. 250-00389/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 49)

 • 43

  Proposta de resolució sobre la represa dels tràmits per a la construcció del nou Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya al Baix Camp i al Montsià (Tram. 250-00390/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 50)

 • 44

  Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies del tren a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (Tram. 250-00391/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 50)

 • 45

  Proposta de resolució sobre el millorament de la línia de tren entre Figueres, Portbou i Cervera de la Marenda, al Rosselló (Tram. 250-00392/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 51)

 • 46

  Proposta de resolució sobre la designació de l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), per al desplegament del Pla integral d'atenció en salut mental (Tram. 250-00393/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 52)

 • 47

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de Cacaolat a Catalunya (Tram. 250-00394/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 52)

 • 48

  Proposta de resolució sobre l'aplicació del Decret 164/2010, de regulació dels habitatges d'ús turístic (Tram. 250-00395/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 53)

 • 49

  Proposta de resolució sobre l'impuls d'un pacte nacional per a la inclusió social i l'eradicació de la pobresa (Tram. 250-00396/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 63, 54)

 • 50

  Proposta de resolució sobre el calendari d'execució de les obres pendents a les línies 9, 10, 2 i 1 del metro i del nou traçat en doble via del tren des de l'estació del Prat de Llobregat fins a la terminal 1 de l'aeroport de Barcelona (Tram. 250-00397/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Celestino Corbacho i Chaves, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 66, 39)

 • 51

  Proposta de resolució sobre la reclamació de la devolució dels imports recaptats pel cànon digital del 2003 ençà (Tram. 250-00398/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 66, 40)

 • 52

  Proposta de resolució sobre la tramitació parlamentària del Projecte de llei de governs locals i del Projecte de llei de finançament local (Tram. 250-00399/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 66, 41)

 • 53

  Proposta de resolució sobre la destinació dels ajuts per a la projecció internacional de l'esport català (Tram. 250-00400/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 66, 41)

 • 54

  Proposta de resolució sobre la implementació de l'oficina judicial i del sistema e-justícia.cat (Tram. 250-00401/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 66, 42)

 • 55

  Proposta de resolució sobre la revisió de les llicències de les centrals nuclears i la reclamació al Govern de l'Estat del traspàs dels fons i les competències d'Enresa (Tram. 250-00402/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 66, 42)

 • 56

  Proposta de resolució sobre el compliment del Pacte de salut de Tarragona (Tram. 250-00403/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 66, 43)

 • 57

  Proposta de resolució de suport a la banca ètica (Tram. 250-00404/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 66, 44)

 • 58

  Proposta de resolució sobre el garantiment d'una solució per a evitar el pas de vehicles pesants pel centre de Sant Julià de Vilatorta (Osona) (Tram. 250-00405/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 66, 45)

 • 59

  Proposta de resolució sobre la constitució de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball i el desenvolupament del Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball (Tram. 250-00406/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 38)

 • 60

  Proposta de resolució sobre el manteniment del servei d'urgències als centres d'atenció primària de Breda, Hostalric i Anglès (Selva) (Tram. 250-00407/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 39)

 • 61

  Proposta de resolució sobre el conveni de col·laboració entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries (Alt Empordà) per a traslladar el fons del Centre de Documentació del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà a la biblioteca de Castelló d'Empúries (Tram. 250-00408/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 39)

 • 62

  Proposta de resolució sobre l'increment de la freqüència de pas dels autobusos de la línia L1172 entre Sant Quintí de Mediona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) (Tram. 250-00409/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 40)

 • 63

  Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 11/2010, de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball (Tram. 250-00410/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 40)

 • 64

  Proposta de resolució sobre la destinació de la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) a l'Agrupació de Defensa Forestal de l'Alt Penedès (Tram. 250-00411/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 41)

 • 65

  Proposta de resolució sobre la represa de les obres de prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental) (Tram. 250-00412/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 42)

 • 66

  Proposta de resolució sobre l'adquisició i l'inici de les obres per a implantar un nou accelerador lineal d'electrons a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Tram. 250-00413/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 42)

 • 67

  Proposta de resolució sobre l'obertura d'una oficina de treball de la Generalitat al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona (Tram. 250-00414/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María de Llanos de Luna Tobarra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 43)

 • 68

  Proposta de resolució sobre la creació el 2011 de l'oficina de la víctima d'accidents de trànsit prevista pel Pla de seguretat viària 2011-2013 (Tram. 250-00415/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 43)

 • 69

  Proposta de resolució sobre la incorporació de nous pediatres al CAP La Farigola de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) (Tram. 250-00416/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 44)

 • 70

  Proposta de resolució sobre la posició del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida en la llista de béns susceptibles d'ésser declarats patrimoni mundial (Tram. 250-00417/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 44)

 • 71

  Proposta de resolució sobre l'agilitació de les sol·licituds d'obertura de les noves oficines de farmàcia de l'Àrea Bàsica de Salut Tarragona 4 (Tram. 250-00418/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 45)

 • 72

  Proposta de resolució sobre la restitució de la carretera BP-2427, en l'accés a l'autopista AP-7 a Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), a l'estat anterior a les obres de reordenació del sistema de peatges a Martorell (Tram. 250-00419/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 46)

 • 73

  Proposta de resolució sobre l'increment de trens entre Barcelona i Lleida per la línia de Manresa (Tram. 250-00420/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 46)

 • 74

  Proposta de resolució sobre l'inici de les obres de l'accés ferroviari a la terminal T1 de l'aeroport de Barcelona (Tram. 250-00421/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 47)

 • 75

  Proposta de resolució sobre l'inici de les obres de construcció de l'Escola del Bosc de la Pabordia, de Girona (Tram. 250-00422/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 47)

 • 76

  Proposta de resolució sobre l'inici de les obres d'ampliació del CAP Montilivi, de Girona, el 2011 (Tram. 250-00423/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 48)

 • 77

  Proposta de resolució sobre l'increment dels efectius del Cos dels Mossos d'Esquadra a Girona (Tram. 250-00424/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 48)

 • 78

  Proposta de resolució sobre l'execució del projecte de construcció de la seu del Cos dels Mossos d'Esquadra a Salt (Gironès) (Tram. 250-00425/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 49)

 • 79

  Proposta de resolució sobre l'inici de les obres de construcció d'una escola d'adults a Girona (Tram. 250-00426/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 49)

 • 80

  Proposta de resolució sobre la creació d'un pla educatiu d'entorn al barri del Pont Major, de Girona (Tram. 250-00427/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 50)

 • 81

  Proposta de resolució sobre l'inici de les obres de construcció d'una escola a la Zona 2, de Girona, i d'un institut al sector de Palau, de Girona (Tram. 250-00428/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 50)

 • 82

  Proposta de resolució sobre l'enderrocament de l'edifici antic de l'Escola Pericot, de Girona (Tram. 250-00429/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 51)

 • 83

  Proposta de resolució sobre l'inici de les obres de construcció de la nova Escola Pericot, de Girona, a la zona de Montilivi (Tram. 250-00430/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 51)

 • 84

  Proposta de resolució sobre la mediació amb Piaggio perquè reconsideri la decisió de tancar la planta de Martorelles (Vallès Oriental) i sobre el sector de la motocicleta a Catalunya (Tram. 250-00431/09)

  Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència; Jordi Cañas Pérez, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 52)

 • 85

  Proposta de resolució sobre el pagament de la subvenció per al pavelló poliesportiu d'Arenys de Munt (Maresme) (Tram. 250-00433/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 53)

 • 86

  Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, i sobre la signatura d'un conveni de col·laboració amb el Govern de l'Estat que permeti al Síndic de Greuges complir les seves funcions en espais de titularitat estatal (Tram. 250-00434/09)

  Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència; Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 54)

 • 87

  Proposta de resolució sobre l'execució de les obres del tractament terciari de les aigües residuals de l'estació depuradora de l'Alt Maresme (Tram. 250-00435/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 70, 55)

 • 88

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de modificació de les províncies de Catalunya (Tram. 270-00008/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació del Projecte de llei.

  (Text presentat: BOPC, 66, 45)

 • 89

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 270-00009/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació del Projecte de llei.

  (Text presentat: BOPC, 66, 50)

 • 90

  Control del compliment de la Moció 17/IX, sobre el futur de l'aeroport de Lleida-Alguaire (Tram. 390-00017/09)

  Junta de Portaveus

  Comissió competent.

 • 91

  Control del compliment de la Moció 18/IX, sobre la retallada pressupostària en l'àmbit de la salut (Tram. 390-00018/09)

  Junta de Portaveus

  Comissió competent.

 • 92

  Control del compliment de la Moció 19/IX, sobre la liquiditat i el finançament dels ens locals (Tram. 390-00019/09)

  Junta de Portaveus

  Comissió competent.

 • 93

  Control del compliment de la Moció 20/IX, sobre l'atur i les polítiques d'ocupació (Tram. 390-00020/09)

  Junta de Portaveus

  Comissió competent.

 • 94

  Control del compliment de la Moció 21/IX, sobre la retallada pressupostària en l'àmbit de la salut (Tram. 390-00021/09)

  Junta de Portaveus

  Comissió competent.

 • 95

  Control del compliment de la Moció 22/IX, sobre mesures d'estímul econòmic, de creació d'ocupació i de suport per a emprenedors i autònoms (Tram. 390-00022/09)

  Junta de Portaveus

  Comissió competent.

 • 96

  Atribució de la presidència de la Comissió d'Estudi d'un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic (Tram. 408-00004/09)

  Junta de Portaveus

  Criteri de la Junta de Portaveus.

 • 97

  Composició de la Comissió d'Estudi d'un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic (Tram. 408-00005/09)

  Junta de Portaveus

  Criteri de la Junta de Portaveus.

 • 98

  Altres qüestions.

 • 99

  Preguntes amb resposta oral en el Ple.

 • 100

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00013/09)

  Ernest Maragall i Mira, del Grup Parlamentari Socialista

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple.

 • 101

  Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions (Tram. 200-00003/09)

  Govern de la Generalitat

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple de la sol·licitud de tramitació en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 63, 11)

 • 102

  Projecte de llei de modificació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries (Tram. 200-00004/09)

  Govern de la Generalitat

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple de la proposta de tramitació en lectura única davant el Ple.

 • 103

  Proposició de llei de simplificació i racionalització de l'Administració pública de la Generalitat, en especial de les agències (Tram. 202-00010/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 16, 10)

 • 104

  Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 202-00014/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 19, 9)

 • 105

  Proposició de llei de consultes populars per via no de referèndum (Tram. 202-00017/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 23, 8)

 • 106

  Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 202-00018/08)

  Chakir El Homrani Lesfar//Comissió Promotora/José Garcia Pinteño//Comissió Promotora/Sílvia Abad Moreno//Comissió Promotora/Daniel Barajas Navarro//Comissió Promotora/Rosa Jiménez Pérez//Comissió Promotora/Maite Garcia Zafra//Comissió Promotora/

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (: BOPC, 60, 50)

 • 107

  Proposició de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 202-00018/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 23, 13)

 • 108

  Proposició de llei de creació de la deducció corresponent al tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques per les despeses realitzades per a la contractació de la cobertura mèdica per assegurances de salut privades (Tram. 202-00020/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 27, 12)

 • 109

  Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, pel que fa a la determinació del tipus de gravamen general de l'impost de transmissions patrimonials (Tram. 202-00021/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 27, 14)

 • 110

  Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a demarcació veguerial (Tram. 202-00022/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 32, 9)

 • 111

  Proposició de llei d'addició de l'apartat 2 de l'article 58 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions (Tram. 202-00023/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 27, 16)

 • 112

  Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 202-00025/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 37, 10)

 • 113

  Proposició de llei de dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat amb alliberament del deute pendent garantit amb hipoteca (Tram. 202-00026/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 37, 14)

 • 114

  Proposició de llei de modificació de l'article 5 del Decret llei 3/2010, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, pel que fa a la determinació del tipus de gravamen general de l'impost d'actes jurídics documentats (Tram. 202-00029/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 44, 14)

 • 115

  Proposició de llei de mesures de protecció i suport de les famílies nombroses (Tram. 202-00033/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 47, 10)

 • 116

  Proposició de llei de modificació de la disposició final de la Llei 28/2010, del 3 d'agost, de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 202-00035/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 47, 18)

 • 117

  Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 202-00036/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 47, 20)

 • 118

  Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 202-00059/08)

  Anna Comas Marine//Comissió Promotora/Eric Llacuna Ines//Comissió Promotora/Mariano López Garcia//Comissió Promotora/Carme Mas Morillas//Comissió Promotora/Rafael Martin Ribas//Comissió Promotora/Esther Nin Camps//Comissió Promotora/Mateu Piñol Carrió//Comissió Promotora/Carme Valls Llobet//Comissió Promotora/

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (: BOPC, 407, 88)

 • 119

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació dels apartats u i dos de l'article 91 de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit (Tram. 270-00003/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 27, 45)

 • 120

  Proposta de resolució de creació d'una comissió parlamentària d'estudi sobre seguretat viària (Tram. 252-00003/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència; Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple.

 • 121

  Procediment per a elegir un membre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 285-00004/08)

  Ramon Font Bové, President

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 122

  Procediment per a designar sis membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 286-00001/09)

  Enric Marín i Otto, President

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 123

  Procediment per a designar setze membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 284-00001/09)

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple.

 • 124

  Procediment per a designar un membre o una membre del Consell Social de la Universitat de Lleida (Tram. 284-00003/09)

  Ramon Companys i Sanfeliu

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 125

  Procediment per a la designació de tres vocals del Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya (Tram. 284-00004/09)

  Junta de Portaveus

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 126

  Procediment per a elegir el director o directora de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 284-00005/09)

  Junta de Portaveus

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 127

  Procediment per a elegir dos membres del Consell de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (Tram. 284-00006/09)

  Junta de Portaveus

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 128

  Procediment per a elegir sis membres del Consell Assessor de l'Institut Català de Finances (Tram. 284-00046/08)

  Grup Mixt

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 129

  Procediment per a designar una terna per al nomenament d'un magistrat o magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Tram. 284-00048/08)

  //Consell General del Poder Judicial/

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 130

  Interpel·lacions, si escau.

 • 131

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana als municipis (Tram. 302-00033/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple per al debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 68, 16)

 • 132

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat i la qualitat assistencial del sistema sanitari (Tram. 302-00034/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple per al debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 68, 17)

 • 133

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica i l'estat de les finances públiques (Tram. 302-00035/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple per al debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 68, 18)

 • 134

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les retallades pressupostàries i llurs efectes en el servei públic de salut (Tram. 302-00036/09)

  Uriel Bertran Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple per al debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 68, 18)

 • 135

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impacte de les retallades en serveis socials i en equipaments (Tram. 302-00037/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple per al debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 68, 18)

 • 136

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ocupació del personal de la funció pública (Tram. 302-00038/09)

  Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple per al debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 68, 19)