Junta de Portaveus

Dia:
Dimarts, 26 d'abril de 2011
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala de mesa

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 • 2

  Dia i ordre del dia de la propera sessió plenària.

 • 3

  Dia i hora per a substanciar les preguntes orals.

 • 4

  Proposició de llei d'anul·lació de la subvenció a Endesa atorgada pel Govern en funcions de la Generalitat de Catalunya en Acord de Govern del 30 de novembre de 2010 (Tram. 202-00024/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri sobre la reconsideració de l'admissió a tràmit.

  (Text presentat: BOPC, 37, 9)

 • 5

  Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural (Tram. 202-00039/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposició de llei.

  (Text presentat: BOPC, 57, 19)

 • 6

  Proposició de llei de modificació dels articles 20, 21 i 22.1 del Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya (Tram. 202-00040/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Tramitació de la Proposició de llei.

  (Text presentat: BOPC, 57, 62)

 • 7

  Proposició de llei de modificació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, sobre el sistema d'elecció dels consells de vegueria (Tram. 202-00041/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Tramitació de la Proposició de llei.

  (Text presentat: BOPC, 57, 64)

 • 8

  Proposició de llei de protecció civil de Catalunya (Tram. 202-00042/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposició de llei.

  (Text presentat: BOPC, 57, 66)

 • 9

  Proposició de llei dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat (Tram. 202-00043/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposició de llei.

  (Text presentat: BOPC, 57, 106)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Agnès, de Sitges (Garraf) (Tram. 250-00302/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 65)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el manteniment del servei de pediatria als centres d'assistència primària de Gavà (Baix Llobregat) (Tram. 250-00303/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 66)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la transformació en institut escola de l'Escola Gavà Mar, de Gavà (Baix Llobregat) (Tram. 250-00304/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 66)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'estat de la platja de Gavà (Baix Llobregat) (Tram. 250-00305/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 67)

 • 14

  Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles acústiques a la carretera C-31 al pas per Gavà (Baix Llobregat) (Tram. 250-00306/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 67)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Els Quatre Vents, de Canovelles (Vallès Oriental) (Tram. 250-00307/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 68)

 • 16

  Proposta de resolució sobre les obres de manteniment i d'ampliació a l'Escola Lola Anglada, de Badalona (Barcelonès) (Tram. 250-00308/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 69)

 • 17

  Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 45/VIII, sobre l'aplicació de la legislació en matèria de persones en situació de dependència (Tram. 250-00309/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 70)

 • 18

  Proposta de resolució sobre el foment de l'aeroport de Lleida-Alguaire (Tram. 250-00310/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Joaquim Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista; Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 70)

 • 19

  Proposta de resolució sobre la reactivació de les línies de foment i assistència tècnica als emprenedors per mitjà de la xarxa de creació d'empreses (Tram. 250-00311/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 71)

 • 20

  Proposta de resolució sobre la reactivació de les línies de foment i assistència tècnica a les cooperatives i al tercer sector social (Tram. 250-00312/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 71)

 • 21

  Proposta de resolució sobre la posada en marxa dels ajuts directes a l'inici de l'activitat provinent del Fons social europeu (Tram. 250-00313/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 72)

 • 22

  Proposta de resolució sobre la creació del Consell Català del Treball Autònom (Tram. 250-00314/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 72)

 • 23

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat de l'empresa Cacaolat-Letona (Tram. 250-00315/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 73)

 • 24

  Proposta de resolució sobre la continuïtat i l'estabilitat de les operacions comercials a l'aeroport de Lleida-Alguaire (Tram. 250-00316/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 73)

 • 25

  Proposta de resolució sobre la prolongació del desdoblament de la carretera N-340 entre Tarragona i Vilafranca del Penedès (Tram. 250-00317/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 74)

 • 26

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures de seguretat al pas a nivell de l'estació de Cambrils (Baix Camp) (Tram. 250-00318/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 75)

 • 27

  Proposta de resolució sobre el calendari de les obres previstes als equipaments cívics de la xarxa de la Generalitat (Tram. 250-00319/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 75)

 • 28

  Proposta de resolució sobre les activitats de naturalesa política als casals de la gent gran (Tram. 250-00320/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 76)

 • 29

  Proposta de resolució sobre la posada en marxa de l'oferta formativa del centre educatiu de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya a Cambrils (Baix Camp) i Amposta (Montsià) per al curs 2012-2013 (Tram. 250-00321/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 76)

 • 30

  Proposta de resolució sobre la dotació i el funcionament del servei de pediatria de l'ABS Mataró 6 (Tram. 250-00322/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 77)

 • 31

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels recursos i els serveis de l'Hospital de Mataró (Maresme) (Tram. 250-00323/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 77)

 • 32

  Proposta de resolució sobre la dotació del servei de pediatria i de ginecologia als centres d'atenció primària Les Indianes i Centre, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) (Tram. 250-00324/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 78)

 • 33

  Proposta de resolució sobre la construcció del centre d'urgències d'atenció primària de Pineda de Mar (Maresme) (Tram. 250-00325/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 78)

 • 34

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Nova de Cervelló (Baix Llobregat) (Tram. 250-00326/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 79)

 • 35

  Proposta de resolució sobre la modificació de la legislació farmacèutica per a prioritzar la prescripció de medicaments genèrics (Tram. 250-00327/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 80)

 • 36

  Proposta de resolució sobre l'assumpció de la protecció dels drets humans al Sàhara Occidental per part de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental (Tram. 250-00328/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 52, 80)

 • 37

  Proposta de resolució sobre l'estudi informatiu i de viabilitat del projecte de tramvia de Girona a Olot (Tram. 250-00329/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 148)

 • 38

  Proposta de resolució sobre la represa de les obres de construcció de la variant d'Olot entre la carretera C-152 i la N-260 (Tram. 250-00330/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 149)

 • 39

  Proposta de resolució sobre la generalització del sistema de finançament de la prestació dels serveis sanitaris amb base territorial i capitativa (Tram. 250-00331/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 149)

 • 40

  Proposta de resolució sobre el garantiment del calendari d'inversions en l'àmbit de la salut d'acord amb el Pla d'estructures i inversions 2004-2012 (Tram. 250-00332/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 150)

 • 41

  Proposta de resolució sobre la consensuació amb els agents socials de l'àmbit de la salut dels escenaris econòmics i pressupostaris fins al 2014 en l'elaboració dels pressupostos del 2011 (Tram. 250-00333/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 150)

 • 42

  Proposta de resolució sobre la modificació dels estatuts de l'ens d'abastament d'aigua Aigües Ter Llobregat per a la inclusió en el Consell d'Administració de representants de la conca del Ter (Tram. 250-00334/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 151)

 • 43

  Proposta de resolució sobre el retorn progressiu del cabal d'aigua del Ter a les comarques gironines (Tram. 250-00335/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 151)

 • 44

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis i el millorament de les retribucions dels lletrats del torn d'ofici (Tram. 250-00336/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 152)

 • 45

  Proposta de resolució sobre la inclusió de la preservació dels corredors ecològics i biològics de Tarragona en l'informe definitiu del Pla d'ordenació urbanística municipal (Tram. 250-00337/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 152)

 • 46

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'Hospital de Viladecans (Baix Llobregat) i sobre la convocatòria del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral amb relació als projectes en aquest territori (Tram. 250-00338/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 153)

 • 47

  Proposta de resolució sobre la revisió pel Consell de Seguretat Nuclear de les condicions de l'autorització d'explotació de la central nuclear de Vandellòs II (Tram. 250-00339/09)

  Jordi Turull i Negre, Portaveu del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 154)

 • 48

  Proposta de resolució sobre la revisió pel Consell de Seguretat Nuclear de les condicions de l'autorització d'explotació de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II (Tram. 250-00340/09)

  Jordi Turull i Negre, Portaveu del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 154)

 • 49

  Proposta de resolució sobre la designació de l'Institut de Deltebre (Baix Ebre) com a centre de referència en cas de no construir-se l'institut escola de Sant Jaume d'Enveja (Montsià) i sobre el garantiment del servei de menjador (Tram. 250-00341/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 155)

 • 50

  Proposta de resolució sobre l'actuació de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball davant Yamaha per a vetllar pels drets dels treballadors en llurs reivindicacions (Tram. 250-00342/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 156)

 • 51

  Proposta de resolució sobre la posada en marxa del servei de trens de rodalia del Camp de Tarragona (Tram. 250-00343/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 156)

 • 52

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'eix viari entre Reus, Constantí, Sant Salvador i Perafort (Tram. 250-00344/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 157)

 • 53

  Proposta de resolució sobre el compliment del programa de planejament territorial i del Pla director urbanístic del Pallars Sobirà (Tram. 250-00345/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 157)

 • 54

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels recursos i els serveis de l'Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental) (Tram. 250-00346/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 158)

 • 55

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis de l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'acabament de la segona fase de l'ampliació de l'hospital (Tram. 250-00347/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 159)

 • 56

  Proposta de resolució sobre la construcció d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra al baix Montseny (Tram. 250-00348/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 159)

 • 57

  Proposta de resolució sobre la promoció de les comunitats catalanes a l'exterior (Tram. 250-00349/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Tura i Camafreita, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 160)

 • 58

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Institut de Segur de Calafell (Baix Penedès) (Tram. 250-00350/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 160)

 • 59

  Proposta de resolució sobre la constitució de les vegueries de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona (Tram. 250-00351/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 161)

 • 60

  Proposta de resolució sobre les connexions ferroviàries transfrontereres entre l'Alt Empordà i el Rosselló (Tram. 250-00352/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 162)

 • 61

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'acords entre les entitats juvenils i els instituts públics per a exposar a l'alumnat els projectes associatius (Tram. 250-00353/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Joaquim Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 162)

 • 62

  Proposta de resolució sobre la restauració de la Casa Puig i Cadafalch, d'Argentona (Maresme) (Tram. 250-00354/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 163)

 • 63

  Proposta de resolució sobre els peritatges de les afectacions causades per les obres de la carretera C-15 a Canyelles (Garraf) (Tram. 250-00355/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 57, 164)

 • 64

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa (Tram. 270-00005/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Tramitació del Projecte de llei.

  (Text presentat: BOPC, 52, 82)

 • 65

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 270-00006/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Tramitació del Projecte de llei.

  (Text presentat: BOPC, 57, 165)

 • 66

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2011, d'economia sostenible (Tram. 270-00007/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació del Projecte de llei.

  (Text presentat: BOPC, 57, 166)

 • 67

  Control del compliment de la Moció 12/IX, sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial (Tram. 390-00012/09)

  Junta de Portaveus

  Comissió competent.

 • 68

  Control del compliment de la Moció 13/IX, sobre les relacions del Govern amb l'Ajuntament de Barcelona (Tram. 390-00013/09)

  Junta de Portaveus

  Comissió competent.

 • 69

  Control del compliment de la Moció 14/IX, sobre el present i el futur de l'energia nuclear a Catalunya (Tram. 390-00014/09)

  Junta de Portaveus

  Comissió competent.

 • 70

  Control del compliment de la Moció 15/IX, sobre la desocupació juvenil i les polítiques de joventut (Tram. 390-00015/09)

  Junta de Portaveus

  Comissió competent.

 • 71

  Control del compliment de la Moció 16/IX, sobre la coordinació i l'impuls de la política lingüística (Tram. 390-00016/09)

  Junta de Portaveus

  Comissió competent.

 • 72

  Altres qüestions.

 • 73

  Preguntes amb resposta oral en el Ple.

 • 74

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

 • 75

  Projecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 2011 (Tram. 230-00002/09)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple.

 • 76

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2010 (Tram. 360-00002/09)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple.

 • 77

  Projecte de llei de modificació parcial de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència (Tram. 200-00002/09)

  Govern de la Generalitat

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple de la sol·licitud de tramitació en lectura única davant el Ple.

 • 78

  Proposició de llei de simplificació i racionalització de l'Administració pública de la Generalitat, en especial de les agències (Tram. 202-00010/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 16, 10)

 • 79

  Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 202-00014/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 19, 9)

 • 80

  Proposició de llei de consultes populars per via no de referèndum (Tram. 202-00017/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 23, 8)

 • 81

  Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 202-00018/08)

  Chakir El Homrani Lesfar//Comissió Promotora/José Garcia Pinteño//Comissió Promotora/Sílvia Abad Moreno//Comissió Promotora/Daniel Barajas Navarro//Comissió Promotora/Rosa Jiménez Pérez//Comissió Promotora/Maite Garcia Zafra//Comissió Promotora/

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (: BOPC, 60, 50)

 • 82

  Proposició de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Tram. 202-00018/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 23, 13)

 • 83

  Proposició de llei de creació de la deducció corresponent al tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques per les despeses realitzades per a la contractació de la cobertura mèdica per assegurances de salut privades (Tram. 202-00020/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 27, 12)

 • 84

  Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, pel que fa a la determinació del tipus de gravamen general de l'impost de transmissions patrimonials (Tram. 202-00021/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 27, 14)

 • 85

  Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a demarcació veguerial (Tram. 202-00022/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 32, 9)

 • 86

  Proposició de llei d'addició de l'apartat 2 de l'article 58 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions (Tram. 202-00023/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 27, 16)

 • 87

  Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 202-00025/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 37, 10)

 • 88

  Proposició de llei de dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat amb alliberament del deute pendent garantit amb hipoteca (Tram. 202-00026/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 37, 14)

 • 89

  Proposició de llei del contracte d'integració de les persones nouvingudes a Catalunya (Tram. 202-00027/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 37, 15)

 • 90

  Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes (Tram. 202-00028/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 37, 17)

 • 91

  Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 202-00059/08)

  Anna Comas Marine//Comissió Promotora/Eric Llacuna Ines//Comissió Promotora/Mariano López Garcia//Comissió Promotora/Carme Mas Morillas//Comissió Promotora/Rafael Martin Ribas//Comissió Promotora/Esther Nin Camps//Comissió Promotora/Mateu Piñol Carrió//Comissió Promotora/Carme Valls Llobet//Comissió Promotora/

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (: BOPC, 407, 88)

 • 92

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació dels apartats u i dos de l'article 91 de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit (Tram. 270-00003/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 27, 45)

 • 93

  Procediment per a elegir un membre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 285-00004/08)

  Ramon Font Bové, President

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 94

  Procediment per a designar sis membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 286-00001/09)

  Enric Marín i Otto, President

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 95

  Procediment per a designar setze membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 284-00001/09)

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 96

  Procediment per a designar un membre o una membre del Consell Social de la Universitat de Lleida (Tram. 284-00003/09)

  Ramon Companys i Sanfeliu

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 97

  Procediment per a la designació de tres vocals del Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya (Tram. 284-00004/09)

  Junta de Portaveus

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 98

  Procediment per a elegir el director o directora de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 284-00005/09)

  Junta de Portaveus

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 99

  Procediment per a elegir dos membres del Consell de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (Tram. 284-00006/09)

  Junta de Portaveus

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 100

  Procediment per a elegir sis membres del Consell Assessor de l'Institut Català de Finances (Tram. 284-00046/08)

  Grup Mixt

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 101

  Procediment per a designar una terna per al nomenament d'un magistrat o magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Tram. 284-00048/08)

  //Consell General del Poder Judicial/

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 102

  Interpel·lacions, si escau.

 • 103

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur de l'aeroport de Lleida-Alguaire (Tram. 302-00026/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Joaquim Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista; Mònica Lafuente de la Torre, del Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple per al debat i votació.

 • 104

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la retallada pressupostària en l'àmbit de la salut (Tram. 302-00027/09)

  Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple per al debat i votació.

 • 105

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la liquiditat i el finançament dels ens locals (Tram. 302-00028/09)

  Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple per al debat i votació.

 • 106

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atur i les polítiques d'ocupació (Tram. 302-00029/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple per al debat i votació.

 • 107

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la prostitució (Tram. 302-00030/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple per al debat i votació.

 • 108

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la retallada pressupostària en l'àmbit de la salut (Tram. 302-00031/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple per al debat i votació.

 • 109

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures d'estímul econòmic, de creació d'ocupació i de suport a emprenedors i a autònoms (Tram. 302-00032/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple per al debat i votació.