Temes pendents

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 28 de juny de 2023
Hora:
9:00-h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària (continuació).

Ordre del dia

 • 2

  Debat sobre la situació de l'educació i el sistema educatiu (Tram. 255-00009/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'evolució de les emissions atmosfèriques (Tram. 302-00305/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 606, 6)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de rendes i les llistes d'espera (Tram. 302-00306/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 606, 8)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cronificació de la pobresa (Tram. 302-00311/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 606, 14)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el reconeixement i la dignificació dels treballs de cura i d'atenció social (Tram. 302-00312/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 606, 15)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política en matèria de salut (Tram. 302-00307/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 606, 9)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els professionals del sistema nacional de salut (Tram. 302-00310/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 606, 13)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política dels nomenaments i les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat (Tram. 302-00308/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 606, 11)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'accés a la cultura en matèria de patrimoni i llengua (Tram. 302-00309/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 606, 12)