Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 6 d'abril de 2022
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el garantiment dels serveis bàsics a les famílies (Tram. 310-00247/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les novetats amb relació a la possible candidatura per a uns jocs olímpics d'hivern (Tram. 310-00248/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impuls a la formació professional per al sector de l'automoció (Tram. 310-00249/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i No-discriminació (Tram. 310-00250/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts previstos davant la pujada de l'índex de preus de consum (Tram. 310-00240/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la sanitat pública (Tram. 310-00241/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llistes d'espera als centres sanitaris (Tram. 310-00245/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a l'equilibri territorial del Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori (Tram. 310-00251/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb relació al màster universitari de formació del professorat de secundària (Tram. 310-00252/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els incentius per a residents de medicina familiar i comunitària i infermeria en salut mental (Tram. 310-00253/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte real dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 (Tram. 310-00246/13)

   Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió dels nous instruments d'accés a l'atenció primària (Tram. 310-00242/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l'educació (Tram. 310-00243/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els incidents amb els equips de respiració autònoma del Cos de Bombers de la Generalitat (Tram. 310-00244/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00138/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00137/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00141/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00142/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política general (Tram. 317-00139/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00144/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00143/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00140/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Proposició de llei de reforma de la Llei 2/2009, del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries (Tram. 202-00034/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de les esmenes presentades en la tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 264, 12; esmenes presentades: BOPC, 274, 3)

 • 3

  Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges (Tram. 202-00035/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de les esmenes presentades en la tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 264, 15; esmenes presentades: BOPC, 274, 8)

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 202-00036/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de les esmenes presentades en la tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 264, 16; esmenes presentades: BOPC, 274, 13)

 • 5

  Decret llei 3/2022, del 29 de març, d'accés a dades dels ens locals i del Departament d'Educació per a l'aplicació de mesures destinades a la detecció i distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques (Tram. 203-00021/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 6

  Proposició de llei de rebaixa de l'impost sobre la renda de les persones físiques (Tram. 202-00001/13)

  Grup Mixt

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 30, 5)

 • 7

  Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 202-00029/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 231, 7)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre el personal sanitari (Tram. 300-00148/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 277, 107)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de mobilitat en el context de crisi (Tram. 300-00145/13)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 277, 106)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre les afectacions i les mesures en l'àmbit energètic (Tram. 300-00147/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 277, 107)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la incorporació dels joves al món agrari i el desenvolupament de la Llei 3/2019, dels espais agraris (Tram. 300-00150/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 277, 108)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la inseguretat creixent (Tram. 300-00144/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 277, 106)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre els centres especials de treball (Tram. 300-00149/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 277, 107)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'acollida de persones refugiades (Tram. 300-00146/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 277, 106)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre l'impacte econòmic de la guerra (Tram. 300-00151/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 277, 108)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre el sobreesforç fiscal de les famílies catalanes (Tram. 300-00152/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 277, 109)

 • 17

  Procediment per a designar sis membres del Consell de Garanties Estatutàries (Tram. 287-00001/13)

  Grups parlamentaris

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 276, 9)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la deslocalització d'empreses de les comarques de Lleida (Tram. 302-00121/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 276, 11)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acord de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat per a donar compliment a la sentència del Tribunal Suprem sobre la disposició addicional tercera de l'Estatut per al 2008 en matèria d'infraestructures (Tram. 302-00122/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 276, 12)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària (Tram. 302-00123/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 276, 13)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els eventuals contactes entre l'Administració de la Generalitat i l'entorn del president de la Federació Russa (Tram. 302-00124/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 276, 14)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les necessitats de l'escola pública (Tram. 302-00125/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 276, 15)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de l'educació (Tram. 302-00126/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 276, 16)

 • 24

  Proposició de llei de rebaixa de l'impost sobre la renda de les persones físiques (Tram. 202-00001/13)

  Grup Mixt; Lorena Roldán Suárez, del Grup Mixt; Eva Parera i Escrichs, del Grup Mixt

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 30, 5)

 • 25

  Proposició de llei de mesures transitòries i urgents per a fer front i erradicar el sensellarisme (Tram. 202-00029/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Mixt

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 231, 7)