Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 30 de novembre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les gestions que ha dut a terme amb relació a la situació de l'empresa Mahle, de Vilanova i la Geltrú (Garraf) (Tram. 310-00153/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l'avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels recursos de Catalunya (Tram. 310-00154/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament de recursos humans i materials del Cos de Mossos d'Esquadra a Badalona (Tram. 310-00155/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la incorporació de personal sanitari al sistema de salut (Tram. 310-00144/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el funcionament dels sistemes informàtics de la Generalitat (Tram. 310-00145/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el protocol de contenció en centres penitenciaris (Tram. 310-00149/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Montserrat Vinyets Pagès, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes de l'acord de jubilació anticipada en el futur del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00146/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions que durà a terme per a convertir Catalunya en un país lliure d'amiant (Tram. 310-00147/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions concretes que durà a terme per a fomentar l'ús del català (Tram. 310-00148/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la comunicació al conjunt de centres escolars per a instar-los a complir la resolució del Tribunal Suprem amb relació a l'ús del castellà a les aules (Tram. 310-00142/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de les infraestructures (Tram. 310-00150/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les persones sense llar (Tram. 310-00151/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la modificació del Codi civil de Catalunya amb relació a l'àmbit de la persona i la família (Tram. 310-00152/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'evolució de la Covid (Tram. 310-00143/13)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00081/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00082/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00084/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00086/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 1.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00083/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 1.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00087/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00085/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 1.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00088/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 2

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2018 (Tram. 257-00003/12)

  Comissió de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Compte General: BOPC, 782, 3; dictamen: BOPC, 146, 24)

 • 3

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi de la prevenció i la gestió dels incendis forestals (Tram. 252-00011/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 4

  Proposta de resolució de creació d'una comissió específica sobre l'aplicació del principis de subsidiarietat i seguiment del dret de la Unió Europea (Tram. 252-00013/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

 • 5

  Decret llei 24/2021, del 26 d'octubre, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades (Tram. 203-00014/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 6

  Decret llei 25/2021, del 2 de novembre, pel qual s'estableixen mesures organitzatives en l'àmbit de l'atenció sociosanitària (Tram. 203-00015/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 7

  Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 202-00019/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 98, 31)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre els reptes per a la modernització i la transformació de la indústria (Tram. 300-00078/13)

  Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 171, 39)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de turisme (Tram. 300-00081/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 171, 40)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre els drets laborals (Tram. 300-00083/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 171, 41)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la desindustrialització de Catalunya (Tram. 300-00086/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 171, 42)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre l'enfortiment i la transformació del sistema sanitari (Tram. 300-00082/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 171, 40)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre les accions amb relació als nous àmbits de violències masclistes que recull la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 300-00084/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 171, 41)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la preservació de drets en el marc de les institucions europees (Tram. 300-00085/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 171, 41)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre el compliment de la sentència del Tribunal Suprem en matèria de política lingüística als centres educatius (Tram. 300-00077/13)

  Grup Mixt

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 171, 38)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix que almenys el 25% de les classes dels centres educatius s'han d'impartir en castellà (Tram. 300-00079/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 171, 39)

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre el model escolar i la immersió lingüística (Tram. 300-00080/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 171, 40)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els projectes estratègics i de suport a les empreses (Tram. 302-00058/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 170, 10)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'economia social (Tram. 302-00064/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 170, 16)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques culturals (Tram. 302-00059/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 170, 11)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 302-00060/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 170, 12)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model d'acompanyament i residència en la vida dependent (Tram. 302-00066/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 170, 18)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de feminisme i igualtat (Tram. 302-00061/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 170, 13)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el funcionament del sistema universitari (Tram. 302-00062/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 170, 14)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llengua catalana a la justícia (Tram. 302-00063/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 170, 15)

 • 26

  Projecte de llei pel qual s'estableixen mesures organitzatives en l'àmbit de l'atenció sociosanitària (Tram. 200-00005/13)

  Ple del Parlament

  Obertura del termini de presentació d'esmenes a la totalitat exclusivament amb text alternatiu.

 • 27

  Proposició de llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles (Tram. 202-00019/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem; Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 98, 31)