Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 19 d'octubre de 2021
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament)

 • 2

  Situació de compatibilitat de diputats. Trams. 234-00001/13 a 234-00005/13; 234-00007/13; 234-00009/13 a 234-00011/13; 234-00013/13 a 234-00029/13; 234-00032/13 a 234-00066/13; 234-00068/13; 234- 00072/13 a 234-00074/13; 234-00076/13 a 234-00084/13; 234-00086/13 a 234-00092/13; 234-00094/13 a 234-00141/13; 234-00143 a 234-00148/13.

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió

 • 3

  Preguntes amb resposta oral.

  • 3.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els protocols per a la Covid-19 a les escoles (Tram. 310-00103/13)

   Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 3.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'organització del temps del Departament d'Igualtats i Feminismes per a avançar en drets i igualtat de gènere (Tram. 310-00104/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 3.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a afrontar l'atur i la precarietat laboral dels joves (Tram. 310-00105/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 3.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures per a impulsar la coeducació (Tram. 310-00106/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 3.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'assetjament a les escoles (Tram. 310-00109/13)

   Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 3.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els col·lectius invisibilitzats en les polítiques de memòria democràtica (Tram. 310-00100/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 3.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Programa de benestar emocional i salut comunitària (Tram. 310-00101/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 3.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'infraestructures ferroviàries (Tram. 310-00102/13)

   Mònica Sales de la Cruz, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 3.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis socials municipals (Tram. 310-00111/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 3.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del comerç (Tram. 310-00112/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 3.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Centre de Formació Professional d'Automoció (Tram. 310-00113/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 3.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'anul·lació del concert educatiu a l'escola diferenciada (Tram. 310-00108/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 3.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les auditories al Consorci de Serveis Socials de Barcelona (Tram. 310-00110/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Basha Changue Canalejo, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 3.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'elecció de l'educació per part dels pares (Tram. 310-00107/13)

   Joan Garriga Doménech, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 3.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00057/13)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Mixt

   Substanciació.

  • 3.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00058/13)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 3.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00060/13)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

   Substanciació.

  • 3.18

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00063/13)

   Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

   Substanciació.

  • 3.19

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00062/13)

   Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

   Substanciació.

  • 3.20

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darreres esdeveniments polítics (Tram. 317-00059/13)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 3.21

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darreres esdeveniments polítics (Tram. 317-00061/13)

   Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

   Substanciació.

  • 3.22

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00064/13)

   Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

 • 4

  Decret llei 21/2021, del 5 d'octubre, pel qual es crea el Fons extraordinari addicional 2021 per als ens locals (Tram. 203-00012/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Decret llei 20/2021, del 14 de setembre, de modificació del Decret llei 41/2020, del 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19 (Tram. 203-00010/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 6

  Decret llei 22/2021, del 5 d'octubre, de modificació de l'article 211 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, relatiu a l'acreditació d'una tercera llengua per part de l'estudiantat de grau de les universitats catalanes (Tram. 203-00011/13)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 7

  Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya (Tram. 202-00013/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 79, 13)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el compromís de Catalunya amb la reconstrucció del Kurdistan (Tram. 250-00225/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari d'En Comú Podem i Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 98, 58)

 • 9

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi sobre el desplegament d'un sistema educatiu inclusiu a Catalunya (Tram. 252-00005/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Debat i votació.

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de l'Afganistan i el paper de la Generalitat en l'acollida de refugiats i el respecte als drets humans (Tram. 300-00050/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 132, 8)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la seguretat pública i la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (Tram. 300-00051/13)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 132, 8)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la seguretat (Tram. 300-00055/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 132, 9)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre l'acció econòmica per a combatre la concentració de la riquesa i les desigualtats socials (Tram. 300-00054/13)

  Joan Carles Gallego i Herrera, del Grup Parlamentari d'En Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 132, 9)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre l'estat de l'Administració de justícia (Tram. 300-00049/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 132, 7)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels espais agraris (Tram. 300-00053/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 132, 9)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre la T-Mobilitat (Tram. 300-00048/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 132, 7)

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre l'autonomia universitària (Tram. 300-00056/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 132, 10)

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre l'escola a Catalunya (Tram. 300-00052/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 132, 8)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'exercici de la competència de la seguretat pública (Tram. 302-00034/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 131, 27)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'arrelament a Catalunya de la narcoeconomia de la marihuana i de la criminalitat associada (Tram. 302-00037/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 131, 32)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat (Tram. 302-00040/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 131, 37)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana (Tram. 302-00041/13)

  Grup Mixt.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 131, 39)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la fiscalitat a Catalunya (Tram. 302-00035/13)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 131, 29)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la solitud i la indefensió de les dones víctimes de violència masclista (Tram. 302-00036/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 131, 30)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'escola inclusiva i la lluita contra la segregació escolar (Tram. 302-00038/13)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 131, 34)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la gent jove (Tram. 302-00039/13)

  Grup Parlamentari d'En Comú Podem.

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 131, 35)

 • 27

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marc Parés Franzi (Tram. 234-00001/13)

  Marc Parés Franzi, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 28

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Ana Balsera i Marín (Tram. 234-00002/13)

  Ana Balsera i Marín, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 29

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Antoni Flores i Ardiaca (Tram. 234-00003/13)

  Antoni Flores i Ardiaca, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 30

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jenn Díaz Ruiz (Tram. 234-00004/13)

  Jenn Díaz Ruiz, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 31

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Núria Picas Albets (Tram. 234-00005/13)

  Núria Picas Albets, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 32

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Raquel Sans Guerra (Tram. 234-00007/13)

  Raquel Sans Guerra, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 33

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordina Freixanet i Pardo (Tram. 234-00009/13)

  Jordina Freixanet i Pardo, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 34

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Maria Jesús Viña i Ariño (Tram. 234-00010/13)

  Maria Jesús Viña i Ariño, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 35

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Albert i Caballero (Tram. 234-00011/13)

  Jordi Albert i Caballero, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 36

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Eva Candela López (Tram. 234-00013/13)

  Eva Candela Lopez, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 37

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Silvia Paneque Sureda (Tram. 234-00014/13)

  Silvia Paneque Sureda, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 38

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Alícia Romero Llano (Tram. 234-00015/13)

  Alícia Romero Llano, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 39

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ferran Pedret i Santos (Tram. 234-00016/13)

  Ferran Pedret i Santos, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 40

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Òscar Ordeig i Molist (Tram. 234-00017/13)

  Òscar Ordeig i Molist, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 41

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Rosa Maria Ibarra Ollé (Tram. 234-00018/13)

  Rosa Maria Ibarra Ollé, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 42

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Raúl Moreno Montaña (Tram. 234-00019/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 43

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Pol Gibert Horcas (Tram. 234-00020/13)

  Pol Gibert Horcas, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 44

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Beatriz Silva Gallardo (Tram. 234-00021/13)

  Beatriz Silva Gallardo, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 45

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ramon Espadaler Parcerisas (Tram. 234-00022/13)

  Ramon Espadaler Parcerisas, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 46

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Esther Niubó Cidoncha (Tram. 234-00023/13)

  Esther Niubó Cidoncha, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 47

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Assumpta Escarp Gibert (Tram. 234-00024/13)

  Assumpta Escarp Gibert, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 48

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Terrades Santacreu (Tram. 234-00025/13)

  Jordi Terrades Santacreu, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 49

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Eva Granados Galiano (Tram. 234-00026/13)

  Eva Granados Galiano, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 50

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marta Moreta Rovira (Tram. 234-00027/13)

  Marta Moreta Rovira, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 51

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de David Pérez Ibáñez (Tram. 234-00028/13)

  David Pérez Ibáñez, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 52

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ferran Estruch i Torrents (Tram. 234-00029/13)

  Ferran Estruch i Torrents, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 53

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Pau Morales i Romero (Tram. 234-00032/13)

  Pau Morales i Romero, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 54

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Mònica Palacín i París (Tram. 234-00033/13)

  Mònica Palacín i París, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 55

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Lluïsa Llop i Fernàndez (Tram. 234-00034/13)

  Lluïsa Llop i Fernàndez, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 56

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Najat Driouech Ben Moussa (Tram. 234-00035/13)

  Najat Driouech Ben Moussa, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 57

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ruben Wagensberg Ramon (Tram. 234-00036/13)

  Ruben Wagensberg Ramon, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 58

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Bartomeu Compte Masmitjà (Tram. 234-00037/13)

  Bartomeu Compte Masmitjà, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 59

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Josep M. Jové Lladó (Tram. 234-00038/13)

  Josep M. Jové Lladó, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 60

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Susanna Segovia Sánchez (Tram. 234-00039/13)

  Susanna Segovia Sánchez, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 61

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de David Cid Colomer (Tram. 234-00040/13)

  David Cid Colomer, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 62

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Joan Carles Gallego i Herrera (Tram. 234-00041/13)

  Joan Carles Gallego i Herrera, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 63

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Ernest Maragall i Mira (Tram. 234-00042/13)

  Ernest Maragall i Mira, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 64

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Alba Vergés i Bosch (Tram. 234-00043/13)

  Alba Vergés i Bosch, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 65

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Elena Díaz Torrevejano (Tram. 234-00044/13)

  Elena Díaz Torrevejano, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 66

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Dolors Carreras Casany (Tram. 234-00045/13)

  Dolors Carreras Casany, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 67

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Joaquim Paladella Curto (Tram. 234-00046/13)

  Joaquim Paladella Curto, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 68

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Rocio Garcia Pérez (Tram. 234-00047/13)

  Rocio Garcia Pérez, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 69

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Rubén Viñuales Elías (Tram. 234-00048/13)

  Rubén Viñuales Elías, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 70

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Helena Bayo Delgado (Tram. 234-00049/13)

  Helena Bayo Delgado, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 71

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Mario García Gómez (Tram. 234-00050/13)

  Mario García Gómez, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 72

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Riba Colom (Tram. 234-00051/13)

  Jordi Riba Colom, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 73

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Cristòfol Gimeno Iglesias (Tram. 234-00052/13)

  Cristòfol Gimeno Iglesias, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 74

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Salvador Illa i Roca (Tram. 234-00053/13)

  Salvador Illa i Roca, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 75

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Sílvia Romero Galera (Tram. 234-00054/13)

  Sílvia Romero Galera, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 76

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Mónica Ríos García (Tram. 234-00055/13)

  Mónica Ríos García, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 77

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Oscar Aparicio Pedrosa (Tram. 234-00056/13)

  Oscar Aparicio Pedrosa, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 78

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de David González Chanca (Tram. 234-00057/13)

  David González Chanca, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 79

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Carles Castillo Rosique (Tram. 234-00058/13)

  Carles Castillo Rosique, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 80

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Gemma Lienas Massot (Tram. 234-00059/13)

  Gemma Lienas Massot, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 81

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Judit Alcalá González (Tram. 234-00060/13)

  Judit Alcalá González, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 82

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Lucas Silvano Ferro Solé (Tram. 234-00061/13)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 83

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Juan Luis Ruiz López (Tram. 234-00062/13)

  Juan Luis Ruiz López, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 84

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Joan Canadell i Bruguera (Tram. 234-00063/13)

  Joan Canadell i Bruguera, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 85

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ferran Roquer i Padrosa (Tram. 234-00064/13)

  Ferran Roquer i Padrosa, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 86

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Francesc Ten i Costa (Tram. 234-00065/13)

  Francesc Ten i Costa, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 87

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Munell i Garcia (Tram. 234-00066/13)

  Jordi Munell i Garcia, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 88

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Aurora Madaula i Giménez (Tram. 234-00068/13)

  Aurora Madaula i Giménez, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 89

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de M. Assumpció Laïlla Jou (Tram. 234-00072/13)

  M. Assumpció Laïlla Jou, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 90

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Francesc de Dalmases i Thió (Tram. 234-00073/13)

  Francesc de Dalmases i Thió, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 91

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Lluís Puig i Gordi (Tram. 234-00074/13)

  Lluís Puig Gordi, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 92

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Jordan Farnós (Tram. 234-00076/13)

  Jordi Jordan Farnós, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 93

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Maria Antònia Batlle i Andreu (Tram. 234-00077/13)

  Maria Antònia Batlle i Andreu, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 94

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Anna Feliu Moragues (Tram. 234-00078/13)

  Anna Feliu Moragues, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 95

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Joan Carles Garcia Guillamon (Tram. 234-00079/13)

  Joan Carles Garcia Guillamon, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 96

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Fàbrega i Sabaté (Tram. 234-00080/13)

  Jordi Fàbrega i Sabaté, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 97

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de J. Lluís Salvadó Tenesa (Tram. 234-00081/13)

  J. Lluís Salvadó Tenesa, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 98

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Juli Fernàndez i Olivares (Tram. 234-00082/13)

  Juli Fernàndez i Olivares, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 99

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Irene Aragonès Gràcia (Tram. 234-00083/13)

  Irene Aragonès Gràcia, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 100

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Engelbert Montalà i Pla (Tram. 234-00084/13)

  Engelbert Montalà i Pla, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 101

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Josep Rius i Alcaraz (Tram. 234-00086/13)

  Josep Rius i Alcaraz, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 102

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Eulàlia Reguant i Cura (Tram. 234-00087/13)

  Eulàlia Reguant i Cura, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 103

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Carles Riera Albert (Tram. 234-00088/13)

  Carles Riera Albert, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 104

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jéssica Albiach Satorres (Tram. 234-00089/13)

  Jéssica Albiach Satorres, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 105

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Meritxell Serret i Aleu (Tram. 234-00090/13)

  Meritxell Serret i Aleu, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 106

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marta Madrenas i Mir (Tram. 234-00091/13)

  Marta Madrenas i Mir, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 107

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jessica González Herrera (Tram. 234-00092/13)

  Jessica González Herrera, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 108

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Mònica Sales de la Cruz (Tram. 234-00094/13)

  Mònica Sales de la Cruz, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 109

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Anna Maria Erra i Solà (Tram. 234-00095/13)

  Anna Maria Erra i Solà, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 110

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Mercè Esteve i Pi (Tram. 234-00096/13)

  Mercè Esteve i Pi, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 111

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol (Tram. 234-00097/13)

  Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 112

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Pere Aragonès Garcia (Tram. 234-00098/13)

  Pere Aragonès Garcia, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 113

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Chakir el Homrani Lesfar (Tram. 234-00099/13)

  Chakir el Homrani Lesfar, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 114

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Manuel Jesús Acosta Elías (Tram. 234-00100/13)

  Manuel Jesús Acosta Elías, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 115

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Andrés Bello Sanz (Tram. 234-00101/13)

  Andrés Bello Sanz, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 116

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Antonio Gallego Burgos (Tram. 234-00102/13)

  Antonio Gallego Burgos, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 117

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de María Elisa García Fuster (Tram. 234-00103/13)

  María Elisa García Fuster, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 118

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Joan Garriga Doménech (Tram. 234-00104/13)

  Joan Garriga Doménech, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 119

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Ignacio Garriga Vaz de Concicao (Tram. 234-00105/13)

  Ignacio Garriga Vaz de Concicao, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 120

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Isabel Lázaro Pina (Tram. 234-00106/13)

  Isabel Lázaro Pina, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 121

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Antonio Ramón López Gómez (Tram. 234-00107/13)

  Antonio Ramón López Gómez, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 122

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Mónica Lora Cisquer (Tram. 234-00108/13)

  Mónica Lora Cisquer, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 123

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Sergio Macián de Greef (Tram. 234-00109/13)

  Sergio Macián de Greef, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 124

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Alberto Tarradas Paneque (Tram. 234-00110/13)

  Alberto Tarradas Paneque, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 125

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Salvador Vergés i Tejero (Tram. 234-00111/13)

  Salvador Vergés i Tejero, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 126

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Judith Toronjo Nofuentes (Tram. 234-00112/13)

  Judith Toronjo Nofuentes, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 127

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Cristina Casol Segués (Tram. 234-00113/13)

  Cristina Casol Segués, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 128

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marta Vilalta i Torres (Tram. 234-00114/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 129

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Basha Changue Canalejo (Tram. 234-00115/13)

  Basha Changue Canalejo, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 130

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Laia Estrada Cañón (Tram. 234-00116/13)

  Laia Estrada Cañón, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 131

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Xavier Pellicer Pareja (Tram. 234-00117/13)

  Xavier Pellicer Pareja, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 132

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Montserrat Vinyets Pagès (Tram. 234-00118/13)

  Montserrat Vinyets Pagès, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 133

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Joan García González (Tram. 234-00119/13)

  Joan García González, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 134

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Laura Borràs i Castanyer (Tram. 234-00120/13)

  Laura Borràs i Castanyer, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 135

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Ramon Tremosa Balcells (Tram. 234-00121/13)

  Ramon Tremosa Balcells, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 136

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Albert Batet i Canadell (Tram. 234-00122/13)

  Albert Batet i Canadell, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 137

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Lorena Roldán Suárez (Tram. 234-00123/13)

  Lorena Roldán Suárez, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 138

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Eva Parera i Escrichs (Tram. 234-00124/13)

  Eva Parera i Escrichs, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 139

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Marina Bravo Sobrino (Tram. 234-00125/13)

  Marina Bravo Sobrino, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 140

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Matías Alonso Ruiz (Tram. 234-00126/13)

  Matías Alonso Ruiz, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 141

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Ignacio Martín Blanco (Tram. 234-00127/13)

  Ignacio Martín Blanco, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 142

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Anna Grau Arias (Tram. 234-00128/13)

  Anna Grau Arias, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 143

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Dani Cornellà Detrell (Tram. 234-00129/13)

  Dani Cornellà Detrell, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 144

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Pau Juvillà Ballester (Tram. 234-00130/13)

  Pau Juvillà Ballester, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 145

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Carlos Carrizosa Torres (Tram. 234-00131/13)

  Carlos Carrizosa Torres, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 146

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Alejandro Fernández Álvarez (Tram. 234-00132/13)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 147

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Glòria Freixa i Vilardell (Tram. 234-00133/13)

  Glòria Freixa i Vilardell, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 148

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Elsa Artadi i Vila (Tram. 234-00134/13)

  Elsa Artadi i Vila, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 149

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Maria Dolors Sabater i Puig (Tram. 234-00135/13)

  Maria Dolors Sabater i Puig, del Ple del Parlament

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 150

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Joaquim Calatayud Casals (Tram. 234-00136/13)

  Joaquim Calatayud Casals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 151

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jordi Orobitg i Solé (Tram. 234-00137/13)

  Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 152

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Anna Torrentà Costa (Tram. 234-00138/13)

  Anna Torrentà Costa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 153

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Alba Camps i Roca (Tram. 234-00139/13)

  Alba Camps i Roca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 154

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de David Saldoni i de Tena (Tram. 234-00140/13)

  David Saldoni i de Tena, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 155

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Irene Negre i Estorach (Tram. 234-00141/13)

  Irene Negre i Estorach, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 156

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Jaume Butinyà i Sitjà (Tram. 234-00143/13)

  Jaume Butinyà i Sitjà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 157

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Eugeni Villalbí Godes (Tram. 234-00144/13)

  Eugeni Villalbí Godes, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 158

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Ángeles Llive Cruz (Tram. 234-00145/13)

  Ángeles Llive Cruz, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 159

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Josep Riera i Font (Tram. 234-00146/13)

  Josep Riera i Font, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 160

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'Ester Vallès Pelay (Tram. 234-00147/13)

  Ester Vallès Pelay, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 161

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat de Pere Albó Marlés (Tram. 234-00148/13)

  Pere Albó Marlés, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 162

  Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya (Tram. 202-00013/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 79, 13)