Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 18 de novembre de 2020
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts als treballadors autònoms (Tram. 310-00418/12)

   Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures i actuacions relatives als treballadors autònoms (Tram. 310-00420/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions, l'evolució i la prospectiva amb relació a la pandèmia de la Covid-19 en el món de l'empresa (Tram. 310-00424/12)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les empreses arran de les restriccions i les prohibicions en determinades activitats econòmiques (Tram. 310-00426/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estratègia marítima (Tram. 310-00422/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00242/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00244/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00243/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00245/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00246/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions, l'evolució i la prospectiva amb relació a la pandèmia de la Covid-19 en el món de la cultura (Tram. 310-00423/12)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç dels dos mesos de curs escolar (Tram. 310-00421/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les llengües en el sistema educatiu (Tram. 310-00427/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació de la Llei orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana (Tram. 310-00428/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la lluita contra la violència masclista (Tram. 310-00419/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les previsions, l'evolució i la prospectiva amb relació a la pandèmia de la Covid-19 en el món de l'esport (Tram. 310-00425/12)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.17

   Sol·licitud d'una còpia dels expedients de concessió de subvencions o d'atribucions patrimonials a ens vinculats amb les Nacions Unides al període 2013-2020 (Tram. 320-02258/12)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació de la pregunta sobre els motius que han impedit el Govern de donar compliment al deure de facilitar l'accés a la informació

 • 2

  Declaració del Parlament de Catalunya sobre el compromís amb l'Agenda 2030 com a full de ruta per a afrontar la recuperació de la crisi originada per la pandèmia de Covid-19 i reimaginar un món millor per als infants (Tram. 401-00046/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, davant el Ple per a informar sobre les darreres mesures preses pel Govern per a contenir el brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 350-00018/12)

  Pere Aragonès i Garcia, Vicepresident del Govern del Govern de la Generalitat

  Substanciació.

 • 4

  Decret llei 36/2020, del 3 de novembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les estades en establiments turístics i de l'impost sobre la renda de les persones físiques (Tram. 203-00063/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Decret llei 37/2020, del 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 203-00061/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 6

  Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (Tram. 202-00028/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de les esmenes presentades en la tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 182, 5)

 • 7

  Decret llei 39/2020, del 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19 (Tram. 203-00062/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 8

  Proposta de resolució sobre la celebració d'un debat específic en comissió sobre el fons Next Generation (Tram. 250-01572/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 717, 25)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre l'educació secundària i postobligatòria (Tram. 300-00327/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 731, 81)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la política del Govern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de Covid-19 (Tram. 300-00329/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 731, 82)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre l'augment de la mortalitat a les fronteres espanyoles (Tram. 300-00335/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 731, 84)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre les energies renovables com a oportunitats per al territori (Tram. 300-00331/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 731, 83)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre la transició energètica i la descarbonització de l'economia catalana (Tram. 300-00332/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 731, 83)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre el paper de les biblioteques per a fer arribar la cultura als ciutadans, especialment en la segona onada de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 300-00330/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 731, 82)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre els mitjans públics de comunicació (Tram. 300-00328/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 731, 82)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre les respostes per a afrontar la crisi sanitària, econòmica i social (Tram. 300-00333/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 731, 84)

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre el dret a una segona oportunitat (Tram. 300-00334/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 731, 84)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials per tal d'afrontar la crisi de la Covid-19 (Tram. 302-00257/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 730, 24)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impacte de la crisi sanitària en els sectors productius (Tram. 302-00258/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 730, 26)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coordinació amb el món local durant la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 302-00259/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 730, 27)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la Covid-19 en el món local (Tram. 302-00264/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 730, 35)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental (Tram. 302-00260/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 730, 29)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció primària (Tram. 302-00263/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 730, 33)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la corrupció a l'Administració de la Generalitat (Tram. 302-00261/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 730, 30)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis penitenciaris durant la situació generada per la Covid-19 (Tram. 302-00262/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 730, 32)