Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 4 de novembre de 2020
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'afectació de la crisi en la cultura i les conseqüències per als treballadors d'aquest sector (Tram. 310-00408/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en el sector de la cultura amb relació als ajuts previstos per a la segona onada de la Covid-19 (Tram. 310-00413/12)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions relatives a la gestió de la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 310-00412/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de les residències i els centres d'atenció a la gent gran durant la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 310-00409/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el suport econòmic als sectors afectats per les restriccions aprovades (Tram. 310-00407/12)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la comunicació dels darrers ajuts que ha aprovat per a pal·liar les conseqüències de la Covid-19 (Tram. 310-00414/12)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels professionals, els empresaris i els treballadors de l'hostaleria, el comerç i els serveis (Tram. 310-00410/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la vulneració del dret fonamental a la intimitat en diverses operacions policials (Tram. 310-00416/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el suport als treballadors afectats per la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 310-00417/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les prioritats pressupostàries (Tram. 310-00411/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00237/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00239/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00240/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00241/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00238/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions relatives a la moratòria dels desnonaments (Tram. 310-00415/12)

   Gemma Geis i Carreras, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.17

   Sol·licitud d'informació sobre el cost de l'elaboració i tramesa i sobre els destinataris del brífing 12/2019 (Tram. 320-02270/12)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació de la pregunta sobre els motius que han impedit el Govern de donar compliment al deure de facilitar l'accés a la informació

 • 2

  Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (Tram. 202-00028/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 182, 5)

 • 3

  Decret llei 34/2020, del 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats (Tram. 203-00059/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Decret llei 35/2020, del 20 d'octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, del 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 (Tram. 203-00060/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Proposició de llei d'estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic català (Tram. 202-00079/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 651, 15)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el Baix Penedès (Tram. 250-01524/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent i Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 688, 26; esmenes: BOPC, 720, 5)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la coordinació amb el món local durant la pandèmia de Covid-19 (Tram. 300-00319/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 719, 61)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la repercussió de la Covid-19 en el món local (Tram. 300-00326/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 719, 64)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis penitenciaris durant la situació generada per la Covid-19 (Tram. 300-00320/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 719, 62)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la rehabilitació d'habitatges (Tram. 300-00325/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 719, 63)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre l'impacte de la crisi sanitària en els sectors productius (Tram. 300-00318/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 719, 61)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la salut mental (Tram. 300-00321/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 719, 62)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre l'atenció primària (Tram. 300-00324/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 719, 63)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la corrupció a l'Administració de la Generalitat (Tram. 300-00322/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 719, 62)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques socials per a afrontar la crisi de la Covid-19 (Tram. 300-00323/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 719, 63)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció a la gent gran (Tram. 302-00249/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 716, 29)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model turístic (Tram. 302-00250/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 716, 31)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca d'acompanyament a les empreses en la gestió de la pandèmia (Tram. 302-00254/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 716, 36)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'abordatge de les violències en els centres educatius (Tram. 302-00251/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 716, 32)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la importància de la prevenció de la grip i les altres malalties d'hivern durant la pandèmia de Covid-19 (Tram. 302-00252/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 716, 33)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ús de les llengües en els mitjans de comunicació públics (Tram. 302-00253/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 716, 34)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats pressupostàries (Tram. 302-00255/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 716, 37)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Proposició de llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament en el marc del sistema nacional de protecció civil, que es tramita al Congrés dels Diputats (Tram. 302-00256/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 716, 39)

 • 24

  Compareixença del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda en substitució del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre les darreres mesures adoptades per a contenir el brot epidèmic de Covid-19 (Tram. 350-00017/12)

  Pere Aragonès i Garcia, Conseller del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

  Substanciació.

 • 25

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia del Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (Tram. 401-00044/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.