Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 21 d'octubre de 2020
Hora:
09:15h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Comunicació de la presidència del Parlament al Ple de la cambra sobre la impossibilitat de proposar un candidat per ser investit president o presidenta de la Generalitat (Tram. 201-00006/12)

  Presidència del Parlament

 • 2

  Preguntes amb resposta oral.

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures adoptades per a controlar la Covid-19 (Tram. 310-00406/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària a Catalunya (Tram. 310-00397/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les compensacions per als sectors empresarials afectats per les restriccions establertes per a contenir el nou brot de la pandèmia (Tram. 310-00402/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les mesures que adoptarà per als sectors empresarials afectats per la Covid-19 (Tram. 310-00403/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de les empreses (Tram. 310-00398/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos pressupostaris destinats a donar suport als sectors econòmics més afectats per la pandèmia (Tram. 310-00400/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.7

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00232/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.8

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00233/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.9

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00235/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.10

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00236/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.11

   Pregunta al vicepresident del Govern, en substitució del president de la Generalitat, a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00234/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.12

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la memòria democràtica (Tram. 310-00399/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.13

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les aplicacions digitals en el marc de la pandèmia de la Covid-19 (Tram. 310-00401/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.14

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'avantprojecte de llei general de telecomunicacions que està tramitant el Govern de l'Estat (Tram. 310-00405/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.15

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els canvis en el reglament de la mesa d'emergència d'habitatge (Tram. 310-00396/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.16

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el nou número d'identificació dels Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00404/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

 • 3

  Decret llei 32/2020, del 22 de setembre, pel qual es modifica la Llei 17/2014, del 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries (Tram. 203-00057/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Decret llei 33/2020, del 30 de setembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l'impost sobre les estades en establiments turístics, i en l'àmbit pressupostari i administratiu (Tram. 203-00058/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Informe i conclusions de la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran (Tram. 260-00002/12)

  Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

  Debat i votació del document que recull el resultat dels treballs de la comissió.

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre les prioritats pressupostàries (Tram. 300-00316/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 707, 15)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre l'atenció a la gent gran (Tram. 300-00309/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 707, 12)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre l'abordatge de les violències en els centres educatius (Tram. 300-00311/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 707, 12)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre el model turístic (Tram. 300-00310/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 707, 12)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la manca d'acompanyament a les empreses en la gestió de la pandèmia (Tram. 300-00315/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 707, 14)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la Proposició de llei de coordinació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament en el marc del sistema nacional de protecció civil, que es tramita al Congrés dels Diputats (Tram. 300-00312/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 707, 13)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre l'agenda verda (Tram. 300-00313/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 707, 13)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre l'ús de les llengües en els mitjans de comunicació públics (Tram. 300-00314/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 707, 14)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la importància de la prevenció de la grip i les altres malalties d'hivern durant la pandèmia de Covid-19 (Tram. 300-00317/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 707, 15)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la pobresa infantil (Tram. 302-00243/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 704, 12; esmenes: BOPC, 710, 59)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de greu inseguretat que es pateix als carrers (Tram. 302-00248/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 704, 19; esmenes: BOPC, 710, 69)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'ocupació d'habitatges (Tram. 302-00242/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 704, 11; esmenes: BOPC, 710, 56)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió pressupostària del projecte de Hard Rock (Tram. 302-00245/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 704, 15; esmenes: BOPC, 710, 65)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la importància del delta de l'Ebre per al sector primari (Tram. 302-00246/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 704, 16; esmenes: BOPC, 710, 65)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del turisme (Tram. 302-00244/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 704, 14; esmenes: BOPC, 710, 63)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva intencionada manca de transparència (Tram. 302-00247/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 704, 18)

 • 22

  Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2014, del 23 de desembre, de representativitat de les organitzacions professionals agràries (Tram. 200-00019/12)

  Ple del Parlament

  Obertura del termini de presentació d'esmenes a la totalitat exclusivament amb text alternatiu.