Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 9 de setembre de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de mesa

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'inici del curs escolar 2020-2021 (Tram. 310-00375/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'inici del curs escolar (Tram. 310-00378/12)

   Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària (Tram. 310-00376/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions del Departament de Salut per a fer front a l'epidèmia de Covid-19 (Tram. 310-00383/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'actuació del Departament d'Interior per a protegir el dret dels ciutadans a l'ús i gaudi de llurs residències (Tram. 310-00377/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de l'empresa Saint-Gobain i la desindustrialització del Baix Penedès (Tram. 310-00379/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques del coneixement (Tram. 310-00380/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sector de l'automoció (Tram. 310-00381/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la declaració de la cultura com a servei essencial (Tram. 310-00382/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'impuls de la bioeconomia i la transformació dels sectors agroalimentari, forestal i marítim (Tram. 310-00384/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00224/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política actual (Tram. 317-00222/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació actual (Tram. 317-00223/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00226/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00225/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00221/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 2

  Decret llei 29/2020, del 28 de juliol, pel qual s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d'atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la COVID-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d'infància i adolescència del Decret llei 11/2020, del 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de caràcter social (Tram. 203-00054/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 3

  Decret llei 30/2020, del 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 (Tram. 203-00055/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge (Tram. 202-00080/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de les esmenes presentades en la tramitació en lectura única.

  (Text presentat: BOPC, 651, 27; : BOPC, 103, 85; dictamen del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC, 666, 7; esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties E.: BOPC, 672, 3)

 • 5

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei per a garantir el retorn social del rescat bancari (Tram. 270-00002/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 472, 164)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre l'emergència educativa i la planificació del curs escolar 2020-21 (Tram. 300-00291/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 672, 16)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre l'inici del curs escolar 2020-2021 (Tram. 300-00292/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 672, 16)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre l'inici del curs escolar 2020-2021 (Tram. 300-00295/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 672, 17)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre l'ocupació i les condicions sociolaborals del treball autònom (Tram. 300-00293/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 672, 17)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la regularització de persones immigrants (Tram. 300-00296/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 672, 18)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d'un pla de rescat per al sector de la cultura (Tram. 300-00294/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 672, 17)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la defensa de les institucions i l'autogovern (Tram. 300-00298/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 672, 18)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre l'economia productiva (Tram. 300-00299/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 672, 19)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió dels fons Covid-19 per a la recuperació econòmica i social (Tram. 300-00297/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 672, 18)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària de la Generalitat (Tram. 302-00228/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 670, 3)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió econòmica (Tram. 302-00232/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 670, 8)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la desinformació i la manca de transparència en l'actuació de la Generalitat a l'exterior (Tram. 302-00229/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 670, 4)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç de la política general del Govern (Tram. 302-00230/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 670, 5)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el confinament de Lleida i el baix Segrià (Tram. 302-00231/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 670, 7)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial (Tram. 302-00233/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 670, 9)