Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 21 de juliol de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya (Tram. 202-00035/12)

  Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei d'Universitats

  Debat de totalitat.

  (Obertura de la tramitació: BOPC, 240, 79)

 • 2

  Informe i conclusions de la Comissió d'Estudi del Treball Autònom (Tram. 260-00001/12)

  Comissió d'Estudi del Treball Autònom

  Debat i votació del document que recull el resultat dels treballs de la comissió.

 • 3

  Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017 (Tram. 261-00002/12)

  Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017

  Debat i votació del document que recull el resultat dels treballs de la comissió.

  (Dictamen: BOPC, 649, 65)

 • 4

  Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (Tram. 261-00003/12)

  Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

  Debat i votació del document que recull el resultat dels treballs de la comissió.

  (Dictamen: BOPC, 648, 27)

 • 5

  Projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l'establiment de l'obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat (Tram. 200-00013/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 569, 8)

 • 6

  Proposició de llei de l'exempció de copagament als menors orfes tutelats per l'Administració i de la modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 202-00070/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 541, 21)

 • 7

  Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge (Tram. 202-00080/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Antoni Morral i Berenguer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; José Rodríguez Fernández, del Grup Parlamentari Republicà; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta de tramitació directament i en lectura única davant el Ple.

  (Text presentat: BOPC, 651, 27)

 • 8

  Decret llei 24/2020, del 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal (Tram. 203-00049/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 9

  Decret llei 27/2020, del 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la Covid-19 (Tram. 203-00052/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió econòmica (Tram. 300-00283/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 651, 49)

 • 11

  Preguntes amb resposta oral.

  • 11.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió dels brots de Covid-19 (Tram. 310-00365/12)

   Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 11.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària a Catalunya (Tram. 310-00371/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 11.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la manca de planificació i de mitjans en la gestió de la crisi de la Covid-19 (Tram. 310-00374/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 11.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el món local (Tram. 310-00366/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 11.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de suport al món local (Tram. 310-00368/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 11.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les proves d'accés a la universitat del 2020 (Tram. 310-00367/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 11.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els efectes de la crisi econòmica i social en les persones beneficiàries de prestacions (Tram. 310-00369/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 11.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els recursos econòmics per a afrontar les conseqüències de la pandèmia (Tram. 310-00370/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 11.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'actuació del Departament d'Interior per a protegir els drets dels ciutadans a l'ús i el gaudi pacífics de llur residència (Tram. 310-00372/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 11.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les amenaces digitals a la privacitat dels ciutadans (Tram. 310-00373/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 11.11

   Sol·licitud d'una còpia de la documentació relativa al viatge del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del 13 al 18 de juliol de 2019 si és institucional (Tram. 320-01635/12)

   Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació de la pregunta sobre els motius que han impedit el Govern de donar compliment al deure de facilitar l'accés a la informació

  • 11.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00215/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 11.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00218/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 11.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00217/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 11.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00220/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 11.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00219/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 11.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00216/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 12

  Projecte de llei d'ordenació del litoral (Tram. 200-00007/12)

  Comissió de Territori

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 200, 27; esmenes presentades: BOPC, 450, 5; informe: BOPC, 639, 16; dictamen: BOPC, 647, 12)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària de la Generalitat (Tram. 300-00288/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 651, 51)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre el confinament de Lleida i el baix Segrià (Tram. 300-00282/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 651, 48)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre la política industrial (Tram. 300-00284/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 651, 49)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre els actius de Catalunya en l'economia productiva vinculada a les ciències de la vida (Tram. 300-00286/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 651, 50)

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de foment i desplegament de les infraestructures de comunicacions electròniques (Tram. 300-00285/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 651, 49)

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre l'espionatge a representants polítics (Tram. 300-00287/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 651, 50)

 • 19

  Interpel·lació al Govern sobre la desinformació i la manca de transparència en l'actuació de la Generalitat a l'exterior (Tram. 300-00289/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 651, 51)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç de la política general del Govern (Tram. 300-00290/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 651, 51)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat (Tram. 302-00222/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 647, 34; esmenes: BOPC, 653, 5)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'estratègia per a garantir el dret a l'habitatge (Tram. 302-00223/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 647, 35; esmenes: BOPC, 653, 7)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics autonòmics (Tram. 302-00224/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 647, 37; esmenes: BOPC, 653, 12)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes, els reptes i les oportunitats digitals arran de la pandèmia de Covid-19 (Tram. 302-00225/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 647, 38; esmenes: BOPC, 653, 13)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència, les eines de control democràtic i el compromís contra la corrupció (Tram. 302-00226/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 647, 40; esmenes: BOPC, 653, 16)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política general i les prioritats de país (Tram. 302-00227/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 647, 44; esmenes: BOPC, 653, 17)

 • 27

  Projecte de llei de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, en relació amb l'establiment de l'obligatorietat de la sessió prèvia sobre mediació en determinats conflictes familiars, i de modificació de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat (Tram. 200-00013/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació del projecte de llei i, si escau, de les esmenes presentades

  (Text presentat: BOPC, 569, 8)

 • 28

  Proposició de llei de l'exempció de copagament als menors orfes tutelats per l'Administració i de la modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 202-00070/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la proposició de llei i, si escau, de les esmenes presentades

  (Text presentat: BOPC, 541, 21)

 • 29

  Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge (Tram. 202-00080/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Antoni Morral i Berenguer, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; José Rodríguez Fernández, del Grup Parlamentari Republicà; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposició de llei i, si escau, de les esmenes presentades

  (Text presentat: BOPC, 651, 27)

 • 30

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional dels Pobles Indígenes (Tram. 401-00040/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 31

  Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (Tram. 200-00008/12)

  Ple del Parlament

  Debat i votació de la proposta de tramitació en seu legislativa plena en Comissió.

  (esmenes presentades: BOPC, 626, 14; informe: BOPC, 654, 17)

 • 32

  Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 202-00040/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la proposta de tramitació en seu legislativa plena en Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 244, 49; esmenes presentades: BOPC, 547, 7)