Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 4 de març de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la negociació d'una sortida democràtica al conflicte polític i de l'amnistia (Tram. 310-00311/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la perspectiva de gènere i les bones pràctiques al Departament d'Interior (Tram. 310-00312/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els nous objectius de dèficit (Tram. 310-00304/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els ajuts al lloguer (Tram. 310-00309/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació sanitària (Tram. 310-00306/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'orfandat en el marc dels serveis socials (Tram. 310-00307/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ús de l'espai públic (Tram. 310-00308/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les expectatives generades pel Projecte de pressupost de la Generalitat per al 2020 en matèria d'educació (Tram. 310-00305/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el feminisme del segle XXI i les polítiques públiques (Tram. 310-00303/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el futur de l'automoció a Catalunya (Tram. 310-00310/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00177/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00178/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00176/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00180/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00179/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00175/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 2

  Decret llei 1/2020, del 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per a millorar l'accés a l'habitatge (Tram. 203-00026/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 3

  Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2020 (Tram. 230-00007/12)

  Mesa Ampliada

  Debat i votació.

 • 4

  Projecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 2020 (Tram. 230-00008/12)

  Mesa Ampliada

  Debat i votació.

 • 5

  Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 202-00001/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 16, 4; esmenes presentades: BOPC, 356, 21; informe: BOPC, 545, 3; dictamen: BOPC, 553, 15)

 • 6

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, per la instauració d'unitats de valoració forense integral, per la lluita contra la violència masclista (Tram. 202-00053/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 285, 13)

 • 7

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Tram. 202-00067/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 485, 14)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de dones (Tram. 300-00240/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 557, 4)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures ferroviàries de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona (Tram. 300-00241/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 557, 4)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la situació laboral dels membres del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 300-00242/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 557, 4)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre els pressupostos per al 2020 (Tram. 300-00243/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 557, 5)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre l'abordatge des del sistema sanitari de les violències sexuals contra els infants (Tram. 300-00244/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 557, 5)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre les actuacions per a introduir la perspectiva de gènere en el sistema sanitari (Tram. 300-00245/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 557, 6)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre l'ús de l'espai públic (Tram. 300-00246/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 557, 6)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre les seves interlocucions (Tram. 300-00247/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 557, 6)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre el model educatiu (Tram. 300-00248/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 557, 7)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cohesió territorial (Tram. 302-00194/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 547, 69; esmenes: BOPC, 561, 19)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'impacte dels càrtels en l'economia catalana i l'Administració de la Generalitat (Tram. 302-00195/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 547, 70; esmenes: BOPC, 561, 21)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el sector agrícola (Tram. 302-00196/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 547, 71; esmenes: BOPC, 561, 23)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la cultura a Catalunya (Tram. 302-00197/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 547, 73; esmenes: BOPC, 561, 28)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'emergència climàtica i els nous projectes d'incineració de residus (Tram. 302-00198/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 547, 74; esmenes: BOPC, 561, 31)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres d'internament per a estrangers (Tram. 302-00199/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 547, 77; esmenes: BOPC, 561, 33)

 • 23

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Internacional de la Síndrome d'Asperger (Tram. 401-00028/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 24

  Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, per la instauració d'unitats de valoració forense integral, per la lluita contra la violència masclista (Tram. 202-00053/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 285, 13)

 • 25

  Declaració del Parlament de Catalunya de suport als comitès d'empresa de Nissan (Tram. 401-00029/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.