Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 11 de febrer de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Decret llei 2/2020, del 21 de gener, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària i de modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre (Tram. 203-00027/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 2

  Projecte de llei vitivinícola de Catalunya (Tram. 200-00002/12)

  Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 126, 14; esmenes presentades: BOPC, 468, 3; informe: BOPC, 528, 5; dictamen: BOPC, 535, 3)

 • 3

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi de la seguretat del sector de la petroquímica (Tram. 252-00024/12)

  Tots els grups i subgrups parlamentaris

  Debat i votació.

 • 4

  Preguntes amb resposta oral.

  • 4.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model educatiu (Tram. 310-00295/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 4.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques per a evitar el patiment de les víctimes de violència masclista i afavorir-ne la recuperació emocional (Tram. 310-00299/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 4.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els serveis ferroviaris a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona (Tram. 310-00300/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 4.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el programa "No em canviïs la llengua" (Tram. 310-00301/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 4.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acord en les postemergències (Tram. 310-00302/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 4.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'Hospital Sant Bernabé, de Berga (Tram. 310-00293/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 4.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació dels agricultors (Tram. 310-00294/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 4.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els concerts educatius i el procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya (Tram. 310-00298/12)

   Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 4.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió de l'atenció sanitària (Tram. 310-00296/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 4.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la gestió del personal del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00297/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 4.11

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00168/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 4.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00173/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 4.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00171/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 4.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00166/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 4.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00167/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 4.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00170/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 4.17

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00165/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 5

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (Tram. 200-00011/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació de les esmenes a la totalitat del Projecte.

  (Text presentat: BOPC, 525, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 539, 5)

 • 6

  Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (Tram. 200-00012/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 526, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 537, 9)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la cohesió territorial (Tram. 300-00232/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 538, 72)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre l'impacte dels càrtels en l'economia catalana i l'Administració de la Generalitat (Tram. 300-00233/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 538, 73)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre l'emergència climàtica i els nous projectes d'incineració de residus (Tram. 300-00234/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 538, 73)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres d'internament per a estrangers (Tram. 300-00235/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 538, 73)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre el patrimoni monumental (Tram. 300-00236/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 538, 74)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la cultura a Catalunya (Tram. 300-00239/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 538, 75)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre l'Administració digital (Tram. 300-00237/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 538, 74)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre el sector agrícola (Tram. 300-00238/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 538, 74)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manca d'un finançament just de la cultura (Tram. 302-00187/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 538, 65)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels joves (Tram. 302-00188/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 538, 66)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'Administració de justícia (Tram. 302-00189/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 538, 67)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels menors a les escoles (Tram. 302-00190/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 538, 68)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior (Tram. 302-00191/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 538, 69)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les desigualtats territorials a Catalunya (Tram. 302-00192/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 538, 70)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'emergència climàtica (Tram. 302-00193/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 538, 71)

 • 22

  Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (Tram. 200-00012/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 526, 3; esmenes a la totalitat: BOPC, 537, 9)