Ple del Parlament

Dia:
Dimarts, 17 de desembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Debat general sobre el reconeixement i el garantiment dels drets de les dones (Tram. 255-00009/12)

  Tots els grups i subgrups parlamentaris

  Substanciació.

 • 2

  Preguntes amb resposta oral.

  • 2.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el garantiment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana (Tram. 310-00270/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 2.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 310-00275/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ordre públic (Tram. 310-00276/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 2.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el foment del consum responsable (Tram. 310-00271/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'incident de la planta de reciclatge de residus de Montornès del Vallès (Tram. 310-00272/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el polígon d'Olvan (Berguedà) (Tram. 310-00273/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'afectació al riu Besòs dels vessaments produïts per l'incendi a l'empresa Ditecsa Derpin, a Montornès del Vallès (Vallès Oriental), l'11 de desembre de 2019 (Tram. 310-00274/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la incineració de residus (Tram. 310-00279/12)

   Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya institucional "Ara, el que toca, productes catalans" (Tram. 310-00277/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els pressupostos de la Generalitat (Tram. 310-00278/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.11

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00161/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 2.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00164/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 2.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00160/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 2.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00163/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 2.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00162/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 2.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00159/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 3

  Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (Tram. 261-00001/12)

  Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

  Debat i votació del document que recull el resultat dels treballs de la comissió.

  (Dictamen: BOPC, 493, 21)

 • 4

  Decret llei 15/2019, del 26 de novembre, pel qual es modifica l'article 13 del Decret llei 4/2010, del 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya (Tram. 203-00023/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 202-00033/12)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 231, 71; esmenes presentades: BOPC, 464, 5; informe: BOPC, 471, 8; dictamen: BOPC, 488, 7)

 • 6

  Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (Tram. 200-00009/12)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 458, 12; esmenes a la totalitat: BOPC, 478, 5; esmenes presentades: BOPC, 489, 6; informe: BOPC, 491, 3; dictamen: BOPC, 493, 17)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l'acció del Govern (Tram. 300-00217/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 44)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç d'un any d'inacció (Tram. 300-00219/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 45)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre la formació professional (Tram. 300-00218/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 44)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió "Percepció sobre el debat territorial a Espanya" (Tram. 300-00220/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 45)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre el model tarifari de l'Autoritat del Transport Metropolità (Tram. 300-00221/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 45)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre el salari mínim català de referència (Tram. 300-00223/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 46)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre les necessitats i les reivindicacions socials i els pressupostos (Tram. 300-00224/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 46)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la política industrial (Tram. 300-00222/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 46)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els sacrificis dels catalans com a conseqüència de l'acció de govern (Tram. 302-00173/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 494, 34; esmenes: BOPC, 497, 23)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la banalització de la violència a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 302-00176/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 494, 37; esmenes: BOPC, 497, 31)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atur (Tram. 302-00174/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 494, 35; esmenes: BOPC, 497, 24)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'habitatge (Tram. 302-00177/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 494, 39; esmenes: BOPC, 497, 33)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la digitalització del teixit productiu (Tram. 302-00178/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 494, 41; esmenes: BOPC, 497, 35)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema de salut (Tram. 302-00175/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 494, 36; esmenes: BOPC, 497, 26)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de prevenció de les ludopaties (Tram. 302-00179/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 494, 42; esmenes: BOPC, 497, 37)