Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 26 de juny de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la negociació amb l'Institut Català del Sòl per a la compra dels terrenys on s'ha d'emplaçar el recinte dels casinos de Hard Rock (Tram. 310-00192/12)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques de consum (Tram. 310-00199/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el respecte de la diversitat a les aules (Tram. 310-00197/12)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00198/12)

   Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la tramitació del Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 310-00190/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques del clima (Tram. 310-00191/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el proveïment de serveis públics de qualitat (Tram. 310-00195/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els protocols de desallotjament d'habitatges ocupats (Tram. 310-00196/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el balanç de la revetlla de Sant Joan (Tram. 310-00193/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'evolució de les dades del transport públic (Tram. 310-00194/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00112/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00113/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00111/12)

   Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00115/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00114/12)

   Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00110/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 2

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 3

  Decret llei 9/2019, del 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l'àmbit de la penyora (Tram. 203-00017/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Decret llei 10/2019, del 28 de maig, del procediment d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat (Tram. 203-00018/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 5

  Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (Tram. 202-00005/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 46, 8)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 300-00149/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 368, 14)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre el pla d'acció transversal davant l'emergència climàtica (Tram. 300-00150/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 368, 14)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la salut mental i l'atenció al suïcidi juvenil (Tram. 300-00151/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 368, 14)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre el foment de la llengua de signes catalana (Tram. 300-00152/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 368, 15)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la crisi ecològica i els conflictes ambientals i territorials (Tram. 300-00153/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 368, 15)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre els casos de corrupció a Catalunya (Tram. 300-00154/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 368, 16)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre les accions que perjudiquen la convivència (Tram. 300-00155/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 368, 16)

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats (Tram. 302-00116/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 363, 20)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les universitats públiques (Tram. 302-00118/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 363, 22)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la indústria i la inversió (Tram. 302-00122/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 363, 28)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'escola inclusiva (Tram. 302-00117/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 363, 21)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les conclusions del dictamen de l'ONU sobre els presos polítics catalans (Tram. 302-00119/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 363, 23)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu rumb polític (Tram. 302-00120/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 363, 25)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les forces i els cossos de seguretat (Tram. 302-00121/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 363, 26)

 • 20

  Proposició de llei de gratuïtat dels llibres de text i el material curricular (Tram. 202-00005/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 46, 8)