Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 3 d'abril de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del Centre de Formació Professional de l'Automoció de Martorell (Baix Llobregat) (Tram. 310-00140/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el funcionament dels serveis sanitaris (Tram. 310-00147/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la neutralitat als centres educatius (Tram. 310-00148/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció de la llibertat d'expressió i de la pluralitat política a l'espai públic (Tram. 310-00149/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (Tram. 310-00141/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la gestió privada dels serveis sanitaris (Tram. 310-00142/12)

  Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la participació de les empreses en els esdeveniments internacionals (Tram. 310-00143/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva preparació davant l'impacte de les tecnologies digitals avançades (Tram. 310-00144/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política pressupostària (Tram. 310-00145/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la comissió de la renda garantida (Tram. 310-00146/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte de la modificació en la composició del Govern (Tram. 350-00008/12)

  President de la Generalitat

  Substanciació.

 • 18

  Intervenció en el Ple del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 351-00001/12)

  Mesa del Parlament

  Substanciació.

 • 19

  Decret llei 6/2019, del 19 de març, sobre el restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (Tram. 203-00014/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 20

  Proposició de llei del servei d'atenció pública a la salut bucodental i de creació del Programa d'atenció dental infantil a Catalunya (Tram. 202-00040/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 244, 49)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre les urbanitzacions i els barris amb dèficits urbanístics (Tram. 300-00105/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 300, 15)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre la lluita contra la desocupació i la precarietat laboral (Tram. 300-00106/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 300, 15)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre la recuperació dels grans consensos per a fer que Catalunya avanci (Tram. 300-00107/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 300, 16)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels drets civils i polítics de tots els catalans (Tram. 300-00113/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 300, 18)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre les millores necessàries per a l'escola catalana (Tram. 300-00108/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 300, 16)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 300-00109/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 300, 16)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre Aran (Tram. 300-00111/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 300, 17)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la visió del Govern amb relació a la participació catalana en el colonialisme i l'esclavisme (Tram. 300-00110/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 300, 17)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques en l'àmbit del comerç (Tram. 300-00112/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 300, 18)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el finançament necessari per a reforçar l'estat del benestar (Tram. 302-00081/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 296, 5; esmenes: BOPC, 303, 32)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva inoperància (Tram. 302-00080/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 296, 4; esmenes: BOPC, 303, 31)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les víctimes del terrorisme (Tram. 302-00086/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 296, 13; esmenes: BOPC, 303, 46)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de govern i la cultura política (Tram. 302-00083/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 296, 6; esmenes: BOPC, 303, 37)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'abordatge integral de les violències sexuals contra infants (Tram. 302-00084/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 296, 8; esmenes: BOPC, 303, 39)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones LGTBI+ (Tram. 302-00085/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 296, 10; esmenes: BOPC, 303, 42)

 • 37

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme (Tram. 401-00013/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00082/12)

  Substanciació.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00085/12)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00083/12)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00084/12)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00080/12)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00081/12)

  Substanciació.

Nota: * L'admissió a tràmit d'aquest punt es va fer mitjançant acord de la Presidència del Parlament del 25 de març, i està pendent del criteri d'inclusió a l'ordre del dia del Ple per part de la Junta de Portaveus del proper 2 d'abril.