Convocatòria

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 20 de març de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 2

  Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (Tram. 200-00006/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 200, 13)

 • 3

  Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals (Tram. 202-00023/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 118, 26)

 • 4

  Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2018 (Tram. 360-00013/12)

  Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 261, 76)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre la seva inoperància (Tram. 300-00099/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre el pla de govern i la cultura política (Tram. 300-00102/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre la política cultural (Tram. 300-00103/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre el finançament necessari per a reforçar l'estat del benestar (Tram. 300-00097/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre les víctimes del terrorisme (Tram. 300-00100/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre l'abordatge integral de les violències sexuals contra infants (Tram. 300-00098/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre el garantiment de la llibertat, la igualtat efectiva i la no-discriminació de les persones LGTBI+ (Tram. 300-00101/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre el vot electrònic a les eleccions sindicals a l'Administració de la Generalitat (Tram. 300-00104/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Sistema d'Arxius de Catalunya (Tram. 302-00073/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 284, 15)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial (Tram. 302-00074/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 284, 17)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'empresa i l'ocupació amb relació al procés (Tram. 302-00079/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 284, 23)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els conflictes ambientals a Catalunya (Tram. 302-00075/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 284, 18)

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis sanitaris (Tram. 302-00076/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 284, 19)

 • 18

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció dels infants i els adolescents als centres escolars (Tram. 302-00077/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 284, 20)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el balanç d'un any d'inacció política (Tram. 302-00078/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 284, 21)