Convocatòria

Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 6 de març de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Decret llei 2/2019, del 22 de gener, de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per tal d'incorporar mesures contra els trastorns de la conducta alimentària (Tram. 203-00010/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 2

  Decret llei 3/2019, del 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (Tram. 203-00011/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 3

  Proposició de llei de reconeixement del dret d'acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista (Tram. 202-00033/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de l'esmena a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 231, 71)

 • 4

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre la monarquia (Tram. 252-00016/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre el sistema d'arxius de Catalunya (Tram. 300-00089/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre la política industrial (Tram. 300-00090/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre l'habitatge (Tram. 300-00091/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre la protecció dels infants i els adolescents als centres escolars (Tram. 300-00093/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre els conflictes ambientals a Catalunya (Tram. 300-00092/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre l'empresa i l'ocupació amb relació al procés (Tram. 300-00094/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre el balanç d'un any d'inacció política (Tram. 300-00095/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis sanitaris (Tram. 300-00096/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat de gènere (Tram. 302-00068/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones i les desigualtats de gènere (Tram. 302-00069/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme en l'educació (Tram. 302-00070/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seva estratègia comunicativa (Tram. 302-00071/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització de la pobresa (Tram. 302-00072/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.