Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 27 de febrer de 2019
Hora:
09:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model de prestació de serveis de rehabilitació ambulatòria i domiciliària (Tram. 310-00119/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les malalties minoritàries (Tram. 310-00113/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el tancament de l'exercici pressupostari del 2018 (Tram. 310-00114/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el sistema d'emergències i seguretat (Tram. 310-00115/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el Pla d'inversions de Ports de la Generalitat (Tram. 310-00116/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la justícia (Tram. 310-00110/12)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estat d'algunes instal·lacions judicials (Tram. 310-00111/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la inversió en infraestructures (Tram. 310-00112/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el suport que presta a Carles Puigdemont (Tram. 310-00117/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la dependència (Tram. 310-00118/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 17

  Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2019 (Tram. 231-00002/12)

  Mesa Ampliada

  Designació.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre l'estat de l'avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2019 (Tram. 361-00010/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè informi sobre el motiu pel qual no presenta els pressupostos de la Generalitat per al 2019 (Tram. 361-00011/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant del Ple perquè informi sobre l'incompliment amb relació al termini per a presentar el projecte de llei de pressupostos (Tram. 361-00012/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte de l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat per al 2019 (Tram. 350-00006/12)

  President de la Generalitat

  Substanciació.

 • 22

  Decret llei 4/2019, del 29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor (Tram. 203-00012/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 23

  Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari (Tram. 202-00001/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 16, 4)

 • 24

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua en alta Ter-Llobregat (Tram. 252-00014/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 25

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre l'adjudicació del servei d'abastament d'aigua en alta Ter-Llobregat (Tram. 252-00015/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans i Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la igualtat de gènere (Tram. 300-00084/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 270, 5)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre els drets de les dones i les desigualtats de gènere (Tram. 300-00085/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 270, 5)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la feminització de la pobresa (Tram. 300-00086/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 270, 5)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre el trilingüisme en l'educació (Tram. 300-00087/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 270, 6)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre la seva estratègia comunicativa (Tram. 300-00088/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 270, 7)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la gent gran (Tram. 302-00060/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 260, 30; esmenes: BOPC, 271, 3)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les prioritats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb relació a les polítiques socials (Tram. 302-00061/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 260, 32; esmenes: BOPC, 271, 5)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de joventut (Tram. 302-00064/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 260, 35; esmenes: BOPC, 271, 11)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els papers de Salamanca (Tram. 302-00063/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 260, 34; esmenes: BOPC, 271, 10)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les negociacions ocultes entre el president de la Generalitat i el president del Govern d'Espanya (Tram. 302-00065/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 260, 38; esmenes: BOPC, 271, 15)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política pressupostària (Tram. 302-00066/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 260, 40; esmenes: BOPC, 271, 17)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques del coneixement (Tram. 302-00062/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 260, 33; esmenes: BOPC, 271, 8)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el turisme (Tram. 302-00067/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 260, 40; esmenes: BOPC, 271, 18)

 • 39

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre la presentació del projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2019 (Tram. 350-00007/12)

  Ple del Parlament

  Compareixença.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00062/12)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00066/12)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00063/12)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00067/12)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00064/12)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00065/12)

  Substanciació.