Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 12 de desembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les retallades en la universitat pública (Tram. 310-00070/12)

  Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00073/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la defensa del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat davant els intents d'ens privats d'atribuir-se'n les funcions i la representació (Tram. 310-00074/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política de seguretat pública (Tram. 310-00077/12)

  Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la funció pública (Tram. 310-00075/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'actuació del Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 310-00076/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desenvolupament i la situació actual del projecte Castor arran de les darreres decisions judicials (Tram. 310-00071/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les arbitrarietats del Tribunal Constitucional en la defensa dels drets fonamentals (Tram. 310-00072/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la proposta de nova política agrària comuna (Tram. 310-00078/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació del Decret d'escola inclusiva (Tram. 310-00079/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 17

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a donar compte de la modificació en la composició del Govern (Tram. 350-00003/12)

  President de la Generalitat

  Substanciació.

 • 18

  Homenatge en memòria de l'exdiputat i exconseller Agustí Maria Bassols i Parés (Tram. 401-00006/12)

  Junta de Portaveus

  Substanciació.

 • 19

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament)

 • 20

  Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2019 (Tram. 230-00001/12)

  Mesa Ampliada

  Debat i votació.

 • 21

  Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2019 (Tram. 230-00002/12)

  Mesa Ampliada

  Debat i votació.

 • 22

  Decret llei 6/2018, del 13 de novembre, relatiu al tipus de gravamen aplicable a les escriptures públiques que documenten l'atorgament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària (Tram. 203-00006/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 23

  Decret llei 7/2018, del 20 de novembre, pel qual s'estableixen mesures transitòries per continuar percebent la prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius que regula l'article 20 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (Tram. 203-00007/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 24

  Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (Tram. 202-00011/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 77, 7)

 • 25

  Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2015 (Tram. 257-00003/11)

  Sindicatura de Comptes de Catalunya

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Compte General: BOPC, 552, 3; dictamen: BOPC, 197, 23)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la situació de les plantilles dels cossos de mossos d'esquadra i bombers (Tram. 300-00050/12)

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 220, 8)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre la situació dels cossos de mossos d'esquadra i bombers (Tram. 300-00051/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 220, 8)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre l'atenció a la població en situació d'emergència (Tram. 300-00052/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 220, 9)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre el servei de rodalia a Catalunya (Tram. 300-00053/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 220, 9)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les infraestructures (Tram. 300-00055/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 220, 10)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre el règim del 78 i la necessitat de plena sobirania per a construir un país alliberat nacionalment i socialment (Tram. 300-00054/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 220, 10)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre l'adoctrinament a les escoles (Tram. 300-00056/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 220, 11)

 • 33

  Interpel·lació al Govern sobre el retorn social del rescat bancari (Tram. 300-00057/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 220, 11)

 • 34

  Interpel·lació al Govern sobre l'ascens de la ultradreta (Tram. 300-00058/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 220, 11)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'atenció primària i comunitària (Tram. 302-00034/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 212, 48; esmenes: BOPC, 223, 49)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la funció pública (Tram. 302-00035/12)

  Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 212, 50; esmenes: BOPC, 223, 52)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior de la Generalitat (Tram. 302-00036/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 212, 51; esmenes: BOPC, 223, 54)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la lluita contra les violències masclistes (Tram. 302-00037/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 212, 51; esmenes: BOPC, 223, 56)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els drets civils i polítics dels membres de la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 (Tram. 302-00038/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 212, 53; esmenes: BOPC, 223, 59)

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat de cuidar els professionals de la salut (Tram. 302-00040/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 212, 55; esmenes: BOPC, 223, 61)

 • 41

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 302-00039/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 212, 54; esmenes: BOPC, 223, 60)

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00038/12)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els esdeveniments de l'actualitat política (Tram. 317-00042/12)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00043/12)

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00041/12)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00040/12)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00039/12)

  Substanciació.