Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 7 de novembre de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el contracte programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Tram. 310-00057/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de llei de la igualtat de tracte i la no discriminació (Tram. 310-00058/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les polítiques d'ensenyament (Tram. 310-00059/12)

  Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el model d'escola catalana (Tram. 310-00055/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estratègia d'acció exterior (Tram. 310-00056/12)

  Albert Batet i Canadell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acció exterior (Tram. 310-00053/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'ús de les llengües a l'escola (Tram. 310-00054/12)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les acusacions en el procés del Tribunal Suprem contra líders sobiranistes (Tram. 310-00052/12)

  Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política esportiva (Tram. 310-00050/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la política sanitària (Tram. 310-00051/12)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

 • 17

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 18

  Projecte de pressupost del Parlament de Catalunya per al 2019* (Tram. 230-00001/12)

  Mesa ampliada

  Debat i votació.

 • 19

  Projecte de pressupostos del Consell de Garanties Estatutàries, de la Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2019* (Tram. 230-00002/12)

  Mesa ampliada

  Debat i votació.

 • 20

  Informe del Síndic de Greuges titulat "La vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques en ocasió de la reacció penal a l'1 d'octubre i l'aplicació de l'article 155 CE" (Tram. 360-00004/12)

  Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 95, 17)

 • 21

  Decret llei 5/2018, del 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic (Tram. 203-00005/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 22

  Projecte de llei de contractes de serveis a les persones (Tram. 200-00003/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 136, 7)

 • 23

  Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Tram. 200-00004/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 136, 33)

 • 24

  Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants (Tram. 202-00017/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 100, 18)

 • 25

  Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat (Tram. 202-00022/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 118, 10)

 • 26

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi de les polítiques per al millorament de la qualitat de vida de la gent gran (Tram. 252-00010/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre la política fiscal (Tram. 300-00032/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 191, 15)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències de les normes imposades pels mercats financers respecte a les polítiques públiques (Tram. 300-00034/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 191, 15)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre el Pacte nacional per a la societat digital (Tram. 300-00035/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 191, 16)

 • 30

  Interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels treballadors del sector turístic (Tram. 300-00036/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 191, 16)

 • 31

  Interpel·lació al Govern sobre la desprotecció social (Tram. 300-00037/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 191, 17)

 • 32

  Interpel·lació al Govern sobre el tracte dispensat als interns dels centres penitenciaris catalans (Tram. 300-00038/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 191, 17)

 • 33

  Interpel·lació al Govern sobre el col·lapse dels jutjats especialitzats en clàusules sòl (Tram. 300-00040/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 191, 18)

 • 34

  Interpel·lació al Govern sobre la venda d'armes (Tram. 300-00039/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 191, 17)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat relatives al dret a la propietat privada (Tram. 302-00020/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 9; esmenes: BOPC, 194, 42)

 • 36

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures que són competència de la Generalitat (Tram. 302-00017/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 6; esmenes: BOPC, 194, 36)

 • 37

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures i el transport públic (Tram. 302-00019/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 8; esmenes: BOPC, 194, 39)

 • 38

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la igualtat d'oportunitats en el temps educatiu (Tram. 302-00018/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 7; esmenes: BOPC, 194, 38)

 • 39

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'acció exterior i la transparència (Tram. 302-00021/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 10; esmenes: BOPC, 194, 44)

 • 40

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible (Tram. 302-00022/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 11; esmenes: BOPC, 194, 46)

 • 41

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els plans exteriors d'emergència de les centrals nuclears (Tram. 302-00023/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 13; esmenes: BOPC, 194, 47)

 • 42

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat viària (Tram. 302-00024/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 15; esmenes: BOPC, 194, 50)

 • 43

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la garantia de l'exercici dels drets fonamentals a l'espai públic (Tram. 302-00025/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 188, 16; esmenes: BOPC, 194, 52)

 • 44

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Ple per a informar sobre els darrers esdeveniments de l'actualitat política i judicial (Tram. 350-00002/12)

  Joaquim Torra i Pla, President de la Generalitat del Presidència de la Generalitat

  Substanciació.

 • 45

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00026/12)

  Substanciació.

 • 46

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00030/12)

  Substanciació.

 • 47

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00029/12)

  Substanciació.

 • 48

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00027/12)

  Substanciació.

 • 49

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00028/12)

  Substanciació.

 • 50

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00031/12)

  Substanciació.

Nota: * La inclusió d'aquests dos punts està supeditada a la seva aprovació en una propera reunió de la Mesa ampliada.