Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 4 de juliol de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 2

  Interpel·lació al Govern sobre l'ocupació d'immobles per a dur-hi a terme activitats il·legals (Tram. 300-00017/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 115, 63)

 • 3

  Interpel·lació al Govern sobre la transició energètica (Tram. 300-00011/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 115, 61)

 • 4

  Interpel·lació al Govern sobre turisme (Tram. 300-00016/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 115, 62)

 • 5

  Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària (Tram. 300-00012/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 115, 61)

 • 6

  Interpel·lació al Govern sobre salut i gènere (Tram. 300-00014/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 115, 62)

 • 7

  Interpel·lació al Govern sobre els serveis d'atenció a la primera infància (Tram. 300-00013/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 115, 61)

 • 8

  Interpel·lació al Govern sobre l'administració dels recursos propis i la lluita contra les desigualtats socials (Tram. 300-00015/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 115, 62)

 • 9

  Interpel·lació al Govern sobre els mitjans de comunicació públics de la Generalitat (Tram. 300-00010/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 115, 60)

 • 10

  Proposta de resolució de creació d'una comissió de seguiment de les polítiques per a persones amb discapacitat (Tram. 252-00008/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

 • 11

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya (Tram. 252-00011/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 12

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'estudi del treball autònom (Tram. 252-00012/12)

  Tots els grups parlamentaris

  Debat i votació.

 • 13

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model sanitari (Tram. 302-00001/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 111, 53; esmenes: BOPC, 117, 56)

 • 14

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la conciliació dels diferents vessants de la vida de les famílies amb infants d'entre zero i tres anys (Tram. 302-00002/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 111, 54; esmenes: BOPC, 117, 58)

 • 15

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el consens polític i social al voltant dels grans temes de país (Tram. 302-00003/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 111, 54; esmenes: BOPC, 117, 61)

 • 16

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques d'habitatge (Tram. 302-00004/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 111, 55; esmenes: BOPC, 117, 62)

 • 16

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 17

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional (Tram. 302-00005/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 111, 57; esmenes: BOPC, 117, 67)

 • 17

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.

 • 18

  Declaració del Parlament de Catalunya en suport del poble gitano (Tram. 401-00003/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 19

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics

  Substanciació.

 • 20

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política

  Substanciació.