Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 6 de juny de 2018
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 2

  Composició de la Mesa del Parlament (Tram. 398-00001/12)

  Elecció del secretari quart o secretària quarta.

 • 3

  Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament per a donar compte de l'estructura i la composició del Govern (Tram. 350-00001/12)

  President de la Generalitat

  Substanciació.

 • 4

  Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, del 22 d'abril, de l'estatut dels expresidents de la Generalitat (Tram. 202-00007/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de tramitació en lectura única i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 55, 8)

 • 5

  Proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació sobre el projecte Castor (Tram. 252-00004/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.