Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 31 de maig de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la protecció efectiva de la zona de dunes i pinedes de la platja de Pals (Tram. 310-00227/11)

  Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions dels Mossos d'Esquadra per a garantir la seguretat de les persones amb la malaltia d'Alzheimer (Tram. 310-00229/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la campanya de la fruita dolça (Tram. 310-00230/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'oferta d'ensenyaments postobligatoris (Tram. 310-00231/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els mitjans de comunicació catalans (Tram. 310-00233/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre els treballadors públics (Tram. 310-00234/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el procés de reindustrialització de Delphi (Tram. 310-00235/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'aplicació del nou decret del sistema educatiu inclusiu (Tram. 310-00232/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la planta judicial (Tram. 310-00228/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 16

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'una diputada (Tram. 234-00049/11 i 234-00128/11)

  Comissió de l'Estatut dels Diputats

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

 • 17

  Projecte de llei de la comunitat catalana a l'exterior (Tram. 200-00015/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (Text presentat: BOPC, 216, 14; esmenes a la totalitat: BOPC, 245, 10; esmenes presentades: BOPC, 391, 6; informe: BOPC, 416, 44; dictamen: BOPC, 421, 3)

 • 18

  Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 202-00049/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 364, 8)

 • 19

  Interpel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors (Tram. 300-00170/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 424, 33)

 • 20

  Interpel·lació al Govern sobre l'estratègia per a impulsar l'economia verda (Tram. 300-00172/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 424, 34)

 • 21

  Interpel·lació al Govern sobre el model de turisme (Tram. 300-00178/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 424, 36)

 • 22

  Interpel·lació al Govern sobre la protecció de la infància i l'adolescència (Tram. 300-00173/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 424, 34)

 • 23

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies nombroses (Tram. 300-00177/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 424, 36)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre el metro a l'Hospitalet de Llobregat (Tram. 300-00174/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 424, 34)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre la planificació i la gestió de l'aeroport de Barcelona - el Prat (Tram. 300-00176/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 424, 35)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre la llibertat d'expressió dels càrrecs electes i la separació de poders al Regne d'Espanya (Tram. 300-00175/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 424, 35)

 • 27

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els resultats escolars (Tram. 302-00148/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 418, 7)

 • 28

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els serveis de menjador i transport escolar (Tram. 302-00149/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 418, 8)

 • 29

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una universitat per a tothom i sense precarietat (Tram. 302-00150/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 418, 9)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'actualitat de la Unió Europea (Tram. 302-00151/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 418, 10)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els centres especials de treball (Tram. 302-00152/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 418, 11)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos públics a l'organització d'un referèndum il·legal (Tram. 302-00153/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 418, 12)

 • 33

  Situació de compatibilitat o d'incompatibilitat d'un diputat (Tram. 234-00128/11)

  Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació del dictamen de la Comissió de l'Estatut dels Diputats.

 • 34

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00155/11)

  Substanciació.

 • 35

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00154/11)

  Substanciació.

 • 36

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00153/11)

  Substanciació.

 • 37

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00156/11)

  Substanciació.

 • 38

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00157/11)

  Substanciació.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00152/11)

  Substanciació.