Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 17 de maig de 2017
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'agenda internacional del Govern (Tram. 310-00223/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'atenció a la infància i l'adolescència (Tram. 310-00224/11)

  Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la situació de la televisió pública catalana (Tram. 310-00226/11)

  Alejandro Fernández Álvarez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les accions fetes amb relació a la candidatura de Barcelona com a seu de l'Agència Europea del Medicament (Tram. 310-00220/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'opinió que té de la situació actual del projecte Castor (Tram. 310-00221/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions amb relació a la cooperació catalana en la crisi dels refugiats (Tram. 310-00222/11)

  Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les possibilitats de millorar les audiències de la ràdio i la televisió públiques (Tram. 310-00211/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Aplicat l'article 161.7 del Reglament en la sessió anterior.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el vot en contra de la personació del Consorci del Palau de la Música Catalana com a acusació particular en el cas Palau (Tram. 310-00218/11)

  Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el desplegament de la Llei 21/2015, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya (Tram. 310-00219/11)

  Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la seva agenda amb relació a les mesures de lluita contra la corrupció (Tram. 310-00216/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Aplicat l'article 161.7 del Reglament en la sessió anterior.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les línies de molt alta tensió (Tram. 310-00225/11)

  Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 18

  Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de juliol de 2016 (Tram. 237-00002/11)

  Mesa ampliada

  Presentació i votació de l'informe.

 • 19

  Compliment del pressupost de despeses del Parlament de Catalunya en data del 31 de desembre de 2016 (Tram. 237-00003/11)

  Mesa ampliada

  Presentació i votació de l'informe.

 • 20

  Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (Tram. 200-00008/11)

  Comissió d'Economia i Hisenda

  Debat i votació del dictamen de la Comissió.

  (esmenes presentades: BOPC, 278, 20; informe: BOPC, 402, 8; dictamen: BOPC, 407, 3)

 • 21

  Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (Tram. 202-00050/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 364, 11)

 • 22

  Proposició de llei d'ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l'actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès (Tram. 202-00052/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 366, 6)

 • 23

  Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (Tram. 202-00055/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 384, 24)

 • 24

  Interpel·lació al Govern sobre els centres especials de treball (Tram. 300-00163/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 410, 12)

 • 25

  Interpel·lació al Govern sobre els serveis de menjador i transport escolar (Tram. 300-00164/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 410, 12)

 • 26

  Interpel·lació al Govern sobre els resultats escolars (Tram. 300-00166/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 410, 13)

 • 27

  Interpel·lació al Govern sobre una universitat per a tothom i sense precarietat (Tram. 300-00165/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 410, 13)

 • 28

  Interpel·lació al Govern sobre la destinació de recursos públics a l'organització d'un referèndum il·legal (Tram. 300-00167/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 410, 13)

 • 29

  Interpel·lació al Govern sobre l'actualitat de la Unió Europea (Tram. 300-00169/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 410, 14)

 • 30

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'oferta pública d'ocupació i les condicions laborals del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (Tram. 302-00142/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 402, 56)

 • 31

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment de l'apartat I.1.2, "Exigència social de celebració d'un referèndum", de la Resolució 306/XI, sobre l'orientació política general del Govern (Tram. 302-00143/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 402, 58)

 • 32

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la precarietat laboral i la conciliació dels professionals sanitaris (Tram. 302-00144/11)

  Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 402, 61)

 • 33

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'emprenedoria juvenil (Tram. 302-00145/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 402, 62)

 • 34

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el mal ús del diner públic (Tram. 302-00146/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 402, 64)

 • 35

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre capitalisme, treball i vida (Tram. 302-00147/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 402, 65)

 • 36

  Proposta de resolució sobre el saqueig del Palau de la Música (Tram. 250-01038/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Coscubiela Conesa, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

 • 37

  Proposta de resolució sobre l'acusació formulada pel Consorci del Palau de la Música Catalana en el judici penal del cas Palau (Tram. 250-01039/11)

  Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Benet Salellas i Vilar, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

 • 38

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu de la IV Setmana Mundial de les Nacions Unides per a la Seguretat Viària (Tram. 401-00026/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Substanciació.

 • 39

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00146/11)

  Substanciació.

 • 40

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00149/11)

  Substanciació.

 • 41

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00150/11)

  Substanciació.

 • 42

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00148/11)

  Substanciació.

 • 43

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política i social (Tram. 317-00151/11)

  Substanciació.

 • 44

  Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00147/11)

  Substanciació.